Niko Smart Home Solution  
Vilkår og betingelser
Version maj 2018

1. Generelt

1.1. Løsningen leveres af Niko NV, registreret på Industriepark-West 40, B-9100 Sint-Niklaas, med VAT/RPR 0405.045.670, tlf. +32 (0)3 778 90 00, e-mail info@niko.be.

1.2. Ved at anvende Løsningen, accepterer du disse Vilkår og betingelser.

1.3. Vi vil ikke opbevare disse Vilkår og betingelser. Du skal gemme dem til dig selv.

2. Definitioner:

“Minimumskrav” henviser til de mindstekrav, som din Enhed skal opfylde, for at du kan anvende Løsningen - Minimumskrav er angivet på http://guide.niko.eu/

“Løsning” henviser til the Niko Smart Home Solution, som vi har udviklet, omfatter både Hardware og Software:

“Hardware” henviser til en eller flere enheder, der udgør en del af Løsningen, såsom gateway, switches, kameraer og andre aktive dele og sensorer;

“App” henviser til mobilappen, der giver dig adgang til at bruge Løsningen;

“Web-portal” henviser til den hjemmeside, som giver dig adgang til at bruge Løsningen;

“Brugerkonto” henviser til den registrering online, som du skal udfylde og som giver dig mulighed for at oprette forbindelse til hardwaren som bruger;

“Manual” henviser til manualen for Løsningen;

"Intellektuelle ejendomsrettigheder" henviser til alle rettigheder vedrørende opfindelser, patenter, ophavsrettigheder, tegninger og modeller, varemærker og handelsnavne, databaser, forretningshemmeligheder, knowhow og alle andre intellektuelle og industrielle rettigheder (både registrerede og uregistrerede) og alle anvendelser deraf, uanset hvor i verden;

“Part" henviser til enten dig eller os;

"Parter" henviser til både dig og os;

“Programmeringssoftware” er det computerprogram, som vi stiller til rådighed for dig til konfiguration og parameterisering af Løsningen;

“Software” henviser til al den computersoftware, som vi stiller til rådighed for Dig eller tillader, at du bruger inden for rammerne af Løsningen, herunder men ikke begrænset til driftssoftware for den ardware, programmeersoftware voor de Oplossing, software, der afvikler Webportalen, Tredjeparts programmeringssoftware, Appen og Softwaren, herunder alle mulige opdateringer og opgraderinger samt al tilknyttet dokumentation;

“Tredjeparts software” henviser til computersoftware fra tredjepart (i), der er integreret i Hardware og/eller Software, (ii) der er linker Løsningen med anden hardware eller Software på Din anmodning, og (iii) software fra tredjepart, der aktiverer og styrer link under (ii) ovenfor;

“Dig/Du" og "Din” henviser til slutbrugeren, som køber og/eller bruger Løsningen;

“Din Enhed” henviser til en eller flere enheder, som du har adgang til, og som du kan bruge Løsningen til, fx en PC og/eller smartphone;

“Vilkår og betingelser” henviser til denne aftale, som ændres fra tid til anden og er tilgængelig via din Brugerkonto;

“Vi” eller “Vores” henviser til den part, der defineres i Artikel 1.1.

3. Løsning

3.1. For at kunne anvende Løsningen, skal du følge disse elementer:

3.1.1. Hardware

3.1.2. En Brugerkonto.

3.1.3. Hvis du ønsker at bruge Løsningen via Internettet (valgfrit): en fungerende og sikker bredbånds-internetforbindelse på det sted, hvor Hardwaren er installeret.  Du er ansvarlig for at levere dette, og levering af denne type forbindelse er ikke inkluderet i løsningen.

3.1.4. Hvis du ønsker at bruge Løsningen via Appen og/eller ønsker at indstille parametre for Løsningen selv: Appen, Programmeringssoftwaren og/eller Webportalen rogrammeersoftware, som du kan installere og bruge via din enhed.  Levering af din Enhed er ikke inkluderet i Løsningen.  Webportalen er tilgængelig via internettet på en URL, vi leverer til dig. Appen er tilgængelig i IOS og Android app-stores.  Programmeringssoftwaren er tilgængelig på vores hjemmeside.

3.2. Løsningen fungerer i overensstemmelse med bestemmelserne i Vilkår og betingelser, Manualen eller de specifikationer, du har fået. Med hensyn til alt andet forbyder eller accepterer vi ikke udtrykkelige eller implicitte, lovbestemte eller andre garantier eller betingelser med hensyn til betingelsen, kvalitetspræstationen eller egnetheden til Løsningens formål, og sådanne betingelser og garantier er udelukket, medmindre og i det omfang, at en sådan udelukkelse er forbudt i loven.

3.3. Løsningen leveres kun i de lande, der er angivet på vores hjemmeside.

3.4. I tilfælde af spørgsmål, kan du kontakte vores kundeserviceafdeling, de kontaktoplysninger, som findes på hjemmesiden www.niko.be.

4. Hardware

4.1. Hardware er afgørende for brug af løsningen.

4.2. Hardware behøver ingen support eller vedligeholdelse, medmindre andet er angivet.

4.3. Hardware må kun bruges sammen med Softwaren og omvendt.


5. Software

5.1. Vi giver dig en ikke-eksklusiv ret til Softwaren og manualen udelukkende til brug af Løsningen til dine personlige formål, og i overensstemmelse med Manualen og andre anvisninger til brugeren.

5.2. For at kunne bruge softwaren skal din Enhed opfylde Minimumskravene.

5.3. Softwaren kan kun bruges til at bruge Løsningen til eget brug.

5.4. Du må ikke, uafhængigt eller gennem en gruppe, som du tilhører, eller gennem en tilknyttet eller associeret virksomhed, mellemmand eller anden tredjepart:

5.4.1. Bruge Løsningen til andre formål end dem, der er defineret i artikel 5.3;

5.4.2. Videresælge Softwaren, kommercialisere den på nogen måde eller gøre den tilgængelig for tredjemand;

5.4.3. Modificere, dekompilere, demontere eller ombygge Softwaren helt eller delvist eller fusionere den med anden computersoftware, undtagen og i det omfang det er nødvendigt eller tilladt for at overholde de obligatoriske lovbestemmelser

5.4.4. Indarbejde Softwaren i anden software eller afledt software, eller skrive, udvikle eller få udviklet software baseret på denne Software;

5.4.5. Giv sublicenser til brug af Softwaren til tredjeparter eller fremsend kopi til tredjepart;

5.5. Ovennævnte brugerrettigheder til Softwaren er begrænset til maskinens kode. Kildekoden vil under ingen omstændigheder vil blive udleveret.

5.6. Medmindre andet er angivet i produktspecifikke dokumenter eller Manualen, giver disse Vilkår og betingelser ikke ret til nogen opgradering/opdatering Softwaren, og levering af opdateringer og opgraderinger af os er valgfri.  Hvis vi leverer opdateringer og opgraderinger til Softwaren, er forpligtet til at installere disse opdateringer/opgraderinger ved at implementere dem eller få dem implementeret.  Hvis du ikke installerer opdateringer/opgraderinger, implementerer dem eller får dem implementeret, kan den (korrekte) funktion eller sikkerhed af løsningen ikke længere garanteres.  Vi kan automatisk implementere opdateringer/opgraderinger, hvis det er nødvendigt på grund af sikkerheds- eller kompatibilitetsgrunde, eller for at sikre Softwares funktionalitet.

5.7. Når løsningen indeholder software fra Tredjeparter, er det muligt, at brugen af denne software er underlagt yderligere licensvilkår. I det tilfælde vil disse vilkår være angivet på www.niko.be.

5.8. Vi kan ikke udelukke tekniske fejl eller fejl i Softwaren. Vi forbeholder os ret på grund af tekniske årsager, sikkerhedsmæssige overvejelser eller som følge af vedligeholdelsesarbejde, helt eller delvis at suspendere eller ændre adgangen til Softwaren. Af disse grunde kan vi ikke garantere, at adgang til og brug af Softwaren altid vil være uden afbrydelser og sammenbrud som følge af sådanne problemer, og vi afviser ethvert ansvar herfor.

6. Dit ansvar

6.1. Du forpligter dig til at bruge Løsningen i overensstemmelse med disse Vilkår og betingelser, Manualen og andre brugsanvisninger.

6.2. Du forpligter sig til regelmæssigt at konsultere disse Vilkår og betingelser, så du altid er i besiddelse af den nyeste version og giver samtykke til, at de nyeste Vilkår og betingelser erstatter alle tidligere versioner og er de eneste gyldige vilkår mellem dig og os.

6.3. Du skal anvende denne Løsning ansvarligt.

6.4. Du skal sikre, at din Enhed altid opfylder Minimumskravene, så længe du bruger Løsningen.

6.5. Du skal altid gennemføre opdateringer eller opgraderinger, som vi leverer til Softwaren.

6.6. Du kan forbinde Løsningen til internettet.  Det svarer til en sikkerhedsrisiko. Du skal tage passende sikkerhedsforanstaltninger for at minimere denne risiko, fx men ikke begrænset til:

6.6.1. At holde adgangskoden til din Brugerkonto hemmelig og ikke dele den med nogen.

6.6.2. Du skal sikre din internetforbindelse og din enhed mod uautoriseret adgang, fx ved brug af en adgangskode, dvaletilstand, skærmsikkerhed osv.

6.6.3. Du skal udstyre din Enhed med tilstrækkelig, effektiv anti-virus-software.

6.6.4. Hvis du er vidende om, at sikkerheden på din Enhed kunne være blevet kompromitteret, skal du straks give os besked herom og ændre Adgangskoden til din Brugerkonto (hvis det stadig er muligt).

6.7. Du skal overholde denne Betingelse, Manualen og Brugervejledningen.  Hvis vi fastslår, at dette ikke er tilfældet, forbeholder vi os ret til øjeblikkeligt at suspendere Løsningen, uden at dette berører anvendelsen af andre rettigheder, som vi har i henhold til "common law".

7. Ansvar

7.1. Bortset fra bestemmelserne i Vilkår og betingelser, Brugervejledningen eller specifikationerne i forbindelse med Løsningen giver vi ikke og accepterer vi ikke nogen udtrykkelige eller implicitte garantier vedrørende betingelserne, kvaliteten, ydeevnen eller egnetheden til det tilsigtede formål med løsningen, medmindre og såfremt sådanne garantier opstår som følge af obligatorisk lov.

7.2. Vi er ikke ansvarlige for nogen form for skade i følgende tilfælde:

7.2.1. Din Enhed opfylder ikke Minimumskravene og/eller er blevet sikret utilstrækkeligt.

7.2.2. Du gennemfører ikke alle opdateringer eller opgraderinger, som vi leverer.

7.2.3. Du overholder ikke instruktionerne til brug for Løsningen som angivet i Manualen, brugervejledningen, Web-portalen eller vores hjemmeside.

7.2.4. Du overholder ikke en af de forpligtelser, der er omfattet af Vilkår og betingelser.

7.2.5. Der er ingen eller en utilstrækkelig forbindelse til internettet eller med Løsningens trådløse komponenter.

7.2.6. Der er afbrydelser af eller problemer med lysnettet, som vi ikke kan holdes ansvarlige for.

7.2.7. Du har forbundet Løsningen til udstyr eller software fra tredjepart, som ikke er autoriseret af os.

7.3. For så vidt som det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er hver parts ansvar i forhold til brugeren af Løsningen, under alle omstændigheder begrænset til det beløb, der er betalt for Hardware, uanset det juridiske grundlag (kontraktligt eller uden kontrakt) og selv i tilfælde af alvorlige fejl.

7.4. De udelukkelser og begrænsninger vedrørende ansvaret i disse Vilkår og betingelser, tilsidesætter ikke reglerne for produktansvar.  Vi er ikke ansvarlige på grundlag af reglerne for produktansvar, hvis skaderne skyldes en fejl i løsningen, eller det er din skyld eller ansvaret påfalder en anden persons, som du er ansvarlig for.

8. Varighed og opsigelse

8.1 Disse Vilkår og betingelser træder i kraft fra den første brug af Løsningen og gælder så længe Løsningen bruges af dig, medmindre den opsiges tidligere baseret på disse Vilkår og betingelser.

8.2 Disse Vilkår og betingelser ophører automatisk, hvis du holder op med at bruge Løsningen.

8.3 Vi har også ret til at opsige disse Vilkår og betingelser udenretslig imod dig med øjeblikkelig virkning, hvis du er i alvorlig overtrædelse af vores Vilkår og betingelser og ikke afhjælper overtrædelsen inden for 5 arbejdsdage efter at være blevet informeret af os.

8.4 Vi har til enhver tid ret til at opsige disse Vilkår og betingelser med en opsigelsesvarsel på mindst en måned.

9. Intellektuelle ejendomsrettigheder

9.1 Vi vil fortsæt til enhver være eneste og eksklusive ejer af al den Intellektuelle ejendomsrettigheder til Løsningen, al tilknyttet know-how, varemærker, handelsnavne, logoer, dokumenter som forberedende materiale, markedsføringsmateriale etc. Alle mulige relaterede indikationer, der vises på ethvert køretøj, der stilles til rådighed af os, bør opretholdes fuldt ud og uændret af dig.

9.2 Du giver dit samtykke til, at:

9.2.1 Du straks vil informere os om enhver tredjeparts krav, der er indgivet til dig på grund af overtrædelse eller formodet krænkelse af enhver Intellektuel ejendomsret til Softwaren, som du er opmærksom på;

9.2.2 Du må ikke give nogen indrømmelse af ansvar eller give samtykke til en løsning eller afvikling vedrørende noget krav vedrørende Intellektuelle ejendomsrettigheder uden forudgående skriftlig tilladelse fra os; og

9.2.3 Du har ret til på eget initiativ og egne omkostning at tage initiativ til og/eller opnå en mindelig løsning i alle forhandlinger og retssager, der følger af eventuelle krav vedrørende Intellektuelle ejendomsrettigheder for Løsningen. Du skal give os, på vores anmodning og omkostninger, al rimelig bistand med hensyn til sådanne forhandlinger og retssager.

9.3 Intet i disse vilkår og betingelser skal fortolkes som en overførsel af Intellektuel ejendomsret fra os til dig eller nogen tredjepart.

10 Brug af personoplysninger

10.1 Vi behandler dine personoplysninger i henhold til vores fortrolighedspolitik, som du kan finde her: https://niko.eu/enus/legal/privacy

10.2 Hvis du tilslutter kameraer til din løsning, kan brugen af kameraer være underlagt lokale bestemmelser, såsom dem, der vedrører behandling af personoplysninger og/eller brug af (sikkerhedskameraer). Vær venligst opmærksom på, at du overholder gældende regler. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eller kræves erstatning for brugen af kameraer, der er forbundet med Løsningen eller til brug af kamerabilleder.


11. Pris og betaling

11.1 Valgfri brug af Løsningen via Appen, webportalen og programmeringssoftwaren er ikke nu underlagt betaling af et gebyr til os, men juridisk besiddelse af hardware og software antages.

11.2 Da funktionaliteten af Solution eller Tredje parts software (hvis det relevant) øges eller nye versioner lanceres, har vi ret til at kræve betaling for brugen af Appen, Webportalen og Programmeringssoftware.


12 Andre bestemmelser

12.1 Medmindre andet er udtrykkeligt fastsat i disse Vilkår og betingelser, må du ikke licensere nogen rettighederne eller forpligtelserne i henhold til disse Vilkår og betingelser, eller afstå eller på anden måde overføre dem uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

12.2 Invaliditet, ulovlighed eller manglende overholdelse af nogen af bestemmelserne i disse Vilkår og betingelser påvirker ikke gyldigheden, lovligheden og fuldbyrdelsen af de øvrige bestemmelser i disse Vilkår og betingelser.

12.3 Disse Vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres af os, og en ny version vil blive distribueret via din brugerkonto. Hvis du ikke godkender ændringerne, skal du ophøre med at bruge løsningen.

12.4 Disse Vilkår og betingelser og andre dokumenter, der henvises til, udgør sammen den integrerede aftale mellem parterne med hensyn til disse Vilkår og betingelser, og de erstatter alle tidligere aftaler mellem parterne om dette emne.

12.5 Disse Vilkår og betingelser er kun reguleret af belgisk lov, uden at dette berører din ret til anvendelse af overordnede obligatoriske bestemmelser på stedet for dit officielle bopæl eller registrerede forretningshovedkvarter. Alle uoverensstemmelser i forbindelse med disse vilkår og betingelser, køb eller anvendelse af Løsningen, brug af softwaren eller hardware skal afklares af de kompetente domstole i Gent, distriktet Dendermonde, uden at dette berører din ret til ansøgningen under obligatorisk lov til at bruge retten på stedet for din officielle bopæl eller registrerede erhvervsadresser.


6


1