Vilkår for brug Niko Smart Solutions
Version maj 2022  

Indledning

Disse vilkår for brug ("vilkårene") definerer forholdet mellem dig og Niko, når du bruger Nikos smart-løsninger,
f.eks. til automatisering af hjemmet og adgangskontrol, og når du konfigurerer dem. Disse løsninger vil i det
følgende blive omtalt som "løsninger" og består af følgende elementer:

- Niko-hardware, dvs. de originale enheder, der tilbydes under Niko-mærket, såsom bl.a. Niko-gateways,
hubs, controllere, grænseflader, switches, kameraer, kontrolskærme og andre aktører (i det følgende
benævnt "Niko-hardware")
- Niko-software, som er den software, der gør det muligt for dig at installere, konfigurere og betjene
løsningen. Afhængigt af din løsning kan dette omfatte følgende programmer (i det følgende samlet
benævnt "Niko-software"):

o Den firmware, der er forudinstalleret på Niko-hardware;
o Den software, der driver Niko User Portal, som giver dig mulighed for at oprette og administrere
din Niko-konto, hvis det er nødvendigt;
o Niko-appen, som, hvis det er nødvendigt, kan bruges til at konfigurere og betjene løsningen via
betjeningsskærmen eller din smartphone eller tablet.

Vilkårene og betingelserne angiver bl.a., hvad du kan forvente af Niko, hvilke rettigheder du har, og hvad Niko
forventer af dig, når du bruger en løsning. Nogle løsninger, som f.eks. Niko Home Control, giver dig også
mulighed for at skabe forbindelse til smarte enheder eller løsninger fra tredjeparter og betjene disse via
løsningen. Dette aspekt er også behandlet i disse vilkår og betingelser.  

Ved at bruge løsningen (som defineret nedenfor) accepterer du disse vilkår og betingelser. Anvendelsen af andre
vilkår og betingelser og/eller eventuelle egne vilkår og betingelser er udtrykkeligt udelukket, medmindre dette er
aftalt skriftligt.

Ud over disse vilkår og betingelser har Niko også en politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Denne
politik udgør ikke som sådan en del af disse vilkår og betingelser, men det er vigtigt, at du forstår den, så du ved,
hvilke personoplysninger der vil blive behandlet, når du bruger løsningen, på hvilken måde, af hvem og til hvilke
formål, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Du kan læse vores politik om beskyttelse af personlige
oplysninger http://www.niko.eu/privacy.

Når der i disse vilkår og betingelser henvises til "Niko", "vi", "os" eller "vores", menes der Niko NV, med hjemsted
Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, KBO-nummer 0405.450.607, www.niko.eu, info@niko.eu.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger om brugen af løsningen, bedes du kontakte din installatør. Du kan
også kontakte os direkte og sende dine spørgsmål eller kommentarer pr. post til ovenstående adresse eller pr. e-
mail til info@niko.eu. Spørgsmål vedrørende dine personlige oplysninger kan rettes til
dataprotectionofficer@niko.eu.  

Vi arkiverer ikke disse vilkår og betingelser. Du skal selv gemme disse vilkår og betingelser.


1. Anvendelse af løsningen

Generelt

1.1. Du forpligter dig til at bruge løsningen som en forsigtig og fornuftig person i overensstemmelse med disse
vilkår og betingelser, brugervejledningen og eventuelle andre brugsanvisninger vedrørende din løsning.

1.2. For at bruge løsningen skal du have følgende:

(i) Betjeningsskærmen eller eventuelt (men ikke inkluderet i løsningen) en computer, smartphone eller
tablet, der er udstyret med den nyeste sikkerhedssoftware og opfylder minimumskravene, som kan tilgås
via Google Play Store og Apple Store (smartphone og tablet), https://www.niko.eu/nl-
be/downloads/software (betjeningsskærm) eller http://guide.niko.eu/ (computer);
(ii) En brugerkonto, der skal oprettes via Nikos brugerportal eller Niko-appen, alt efter hvad der er relevant;
(iii) Hvis du ønsker at fjernstyre løsningen og/eller selv konfigurere den:
o En bredbåndsinternetforbindelse:
? på det sted, hvor løsningen skal installeres. Afhængigt af din løsning kan den tilsluttes trådløst
eller via kablet internet (Ethernet);
? til den enhed, du vil bruge til at styre løsningen via WiFi eller mobildata.
De hermed forbundne abonnements- eller forbrugsafregnede gebyrer er ikke inkluderet i løsningen.
Du er selv ansvarlig for dem.
o Den relevante Niko-app, som kan fås i Apple Store (for iOS-brugere) og Google Play Store (for
Android-brugere).

For yderligere oplysninger henvises til vores online produktkatalog, der findes på : https://www.niko.eu/da-
dk/vores-produkter, eller til manualen til din løsning, der følger med hardwaren.
       
1.3. Det indebærer altid en sikkerhedsrisiko at forbinde løsningen med internettet. Niko har ingen kontrol over din
internetforbindelse. Du skal selv træffe tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse denne
risiko, f.eks., men ikke begrænset til, følgende foranstaltninger:

(i) Opbevar din adgangskode til din brugerkonto strengt fortroligt, og del den ikke med andre. Undgå også
at bruge funktioner som f.eks. automatisk udfyldelse af kontooplysninger eller adgangskoder.
(ii) Sikring af din internetforbindelse og din enhed mod uautoriseret adgang og brug, f.eks. ved at bruge en
adgangskode og tilstrækkelig effektiv og opdateret sikkerhedssoftware.

Hvis du har kendskab til misbrug af din forbindelse eller brugerkonto, eller hvis du har mistanke om, at de er
blevet misbrugt, skal du straks underrette os og ændre din adgangskode med det samme, hvis du stadig har
adgang.
       
       
Niko-software slutbrugerlicens

1.4. Niko-software og alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder er Nikos eksklusive
ejendom. Du forstår og accepterer, at ejerskabet af Niko-softwaren ikke overdrages til dig, men at du får
licens til den inden for de begrænsninger, der er fastsat i disse vilkår og betingelser. De brugerrettigheder,
som Niko giver, er begrænset til dem, der udtrykkeligt er anført i dette afsnit.
       
1.5. Niko giver dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-underlicensérbar brugsret til at
anvende Niko-softwaren til installation, konfiguration og drift af din løsning i overensstemmelse med disse
vilkår og betingelser. Brugsrettens varighed er begrænset til varigheden af brugen af løsningen.
       
1.6. Niko-softwaren må kun bruges til din egen personlige og ikke-kommercielle brug.

1.7. Hvis løsningen indeholder software fra tredjepart, dvs. software, der ikke er udviklet af Niko, kan brugen af
denne software være underlagt yderligere licensbetingelser. I så fald vil disse betingelser blive anført på den
portal, hvor softwaren stilles til rådighed.

1.8. Du har ret til at lave én kopi af Niko-softwaren til backup-formål.

1.9. Brugsretten omfatter ikke retten til direkte eller indirekte, selv eller gennem en mellemmand eller en anden
tredjepart:

(i) at bruge Niko-softwaren til andre formål end dem, der er beskrevet i artikel 1.5 og 1.6;
(ii) at kopiere Niko-softwaren, medmindre det er tilladt i henhold til artikel 1.8;
(iii) at videresælge eller markedsføre Niko-softwaren eller på anden måde stille den til rådighed for
tredjeparter, heller ikke selv om det sker gratis;
(iv) med hensyn til Niko-firmware, at bruge eller installere den helt eller delvist på en anden enhed end
Niko-hardware;
(v) med hensyn til Niko-apps, at bruge eller installere dem på en anden enhed end din egen med henblik
på at konfigurere og betjene din løsning. Brug eller installation på andre enheder, herunder enheder,
der er en del af en tredjeparts løsning til automatisering af hjemmet eller adgangskontrol, er ikke en del
af licensen og er udtrykkeligt forbudt;
(vi) at skabe afledte værker af Niko-softwaren eller ændre, dekompilere, demontere eller foretage reverse
engineering af Niko-softwaren eller dens kildekode, helt eller delvist, med henblik på interoperabilitet,
medmindre sådanne begrænsninger er forbudt i henhold til gældende lovgivning i hvilket tilfælde du
accepterer først at kontakte os og give os tilladelse til at foretage sådanne ændringer med henblik på
interoperabilitet;
(vii) sammenknytte Niko-softwaren med eller inkorporere den i anden software eller skrive, udvikle eller
lade udvikle anden software baseret på Niko-softwaren;
(viii) at give underlicenser til brug af Niko-software til tredjeparter eller at give tredjeparter en kopi heraf.

1.10. Brugsretten omfatter retten til at bruge Niko-software som anført i disse vilkår og betingelser, men omfatter
ikke adgang til kildekoden. Den vil under ingen omstændigheder blive overført eller stillet til rådighed.

1.11. Disse vilkår og betingelser giver dig ikke automatisk ret til opgraderinger og/eller opdateringer af Niko-
softwaren. Niko stræber dog efter at få Niko-software til at fungere optimalt og søger konstant efter måder at
forbedre Niko-softwaren på. Derfor kan vi nogle gange levere en rettelse, fejlrettelse, opgradering eller
opdatering på vores eget initiativ (herefter samlet benævnt "opdateringer"). Disse vilkår gælder også for
sådanne opdateringer. Hvis Niko stiller opdateringer til rådighed, er du forpligtet til at installere dem. Du
anerkender behovet for at foretage opdateringerne for fortsat at kunne bruge løsningen og Nikos software
og accepterer at gøre det uden forsinkelse. Hvis du undlader at gøre det, kan løsningens (korrekte) funktion
eller sikkerhed ikke længere garanteres. I dette tilfælde forbeholder vi os retten til straks at standse brugen
og driften af din løsning.


Niko-hardware

1.12. Niko-hardware er påkrævet for at bruge løsningen.

1.13. Niko-hardware omfatter ikke vedligeholdelse eller support fra Niko, undtagen hvis og i det omfang det er
fastsat i disse vilkår og betingelser eller andre gældende vilkår fra Niko.

1.14. Niko-hardware bør kun anvendes i kombination med Niko-software og omvendt.

1.15. Det er ikke tilladt at ændre, åbne, adskille, demontere, foretage reverse engineering eller fjerne eller udskifte
dele af Niko-hardware eller installere anden software end Niko-software på den uden Nikos udtrykkelige
samtykke. Sådanne handlinger udgør en ukorrekt brug af Niko-hardware og vil medføre, at Nikos garanti
bortfalder. Niko er heller ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge heraf. Den eneste undtagelse
herfra er udskiftning af forbrugsvarer, f.eks. (engangs)batterier.


Brug via Niko-appen

1.16. Hvis du vælger at betjene visse funktioner i din løsning via den tilhørende Niko-app, gælder følgende
yderligere vilkår og betingelser ud over de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser:

(i) Du kan kun downloade Niko-appen via Apple App Store (iOS-brugere) eller Google Play Store (Android-
brugere). Andre app-butikker eller kilder understøttes ikke, Niko gør ikke sine apps tilgængelige via
andre kanaler end Apple App Store eller Google Play Store. Niko-apps eller relaterede .apk- eller .api-
filer - hhv. Android og iOS - der leveres via andre kanaler, er ikke blevet frigivet af Niko og er ulovlige
kopier. Vi kan ikke garantere, at disse versioner fungerer korrekt, eller at de er den seneste version, eller
at de er genstand for opdateringer. Du anerkender, at det ikke er tilladt at bruge Nikos apps via andre
kanaler end Apple App Store eller Google Play Store, og at det er i strid med Nikos intellektuelle
ejendomsrettigheder;
(ii) Du bekræfter, at du ikke befinder dig i et land, der er omfattet af en embargo fra myndighederne i USA,
Den Europæiske Union eller en medlemsstat heraf, eller som anses for at være et land, der støtter
terroraktiviteter. Du erklærer endvidere, at du ikke er opført på nogen liste over forbudte eller
begrænsede kontraherende parter, som er udarbejdet af regeringen i USA, Den Europæiske Union eller
en af dennes medlemsstater;
(iii) Niko forbeholder sig ret til, men har ingen forpligtelse til, at frigive opdateringer eller nye versioner af sine
apps fra tid til anden, som kan indeholde funktioner og funktionalitet, der kan afvige fra tidligere versioner
af appen. Du forpligter dig til at installere denne nye version eller opdateringen for at fortsætte med at
bruge løsningen og forstår og accepterer, at vi ikke kan garantere support og drift af tidligere versioner
og kan afbryde disse efter udgivelsen af en ny version.


Tilslutning til produkter og tjenester fra tredjeparter

1.17. Du kan tilslutte tredjepartsenheder eller -tjenester til din løsning ("Tilsluttede løsninger"). I så fald skal du
sikre dig, at den tilsluttede løsning, som du ønsker at tilslutte, er kompatibel med løsningen, er egnet til
fjernbetjening, fungerer korrekt og er konfigureret og betjent korrekt. Niko er ikke ansvarlig og hæfter ikke for
Connected Solutions. Du anerkender, at enhver urimelig, unormal eller ukorrekt brug eller konfiguration af
linket og/eller den tilsluttede løsning kan medføre for tidlig slitage eller skade på løsningen, den tilsluttede
løsning eller andre genstande eller personer. Du accepterer, at sådanne skader ikke er dækket af nogen
gældende garantibetingelser, og at Niko heller ikke kan holdes ansvarlig for dette. Du forpligter dig til at
holde Niko skadesløs for ethvert krav, der måtte blive fremsat mod Niko i denne henseende.

1.18. Du anerkender og accepterer også, at brugen af den tilsluttede løsning er underlagt de vilkår og betingelser,
der er fastsat af udbyderen, og at du alene er ansvarlig for at overholde dem.

Afhængigt af den måde, hvorpå sammenkoblingen af den tilsluttede løsning med din løsning er opsat, vil
disse vilkår være tilgængelige via (et link i) din Niko-app eller via tredjepartsleverandørens egen applikation.
Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne, bør du ikke bruge den tilsluttede løsning.

Hvis du bruger den tilsluttede løsning, er du også ansvarlig for at betale eventuelle gebyrer, der opkræves af
tredjepartsleverandøren.

1.19. Du accepterer endvidere, at Niko ikke har nogen kontrol eller myndighed over den tilsluttede løsning, dens
vedligeholdelse eller nedlæggelse, og at Niko ikke bærer noget som helst ansvar, hvis
tredjepartsleverandøren nedlægger den tilsluttede løsning, og brugen via løsningen ikke længere er mulig.


Overholdelse af gældende lovgivning

1.20. Da vi tilbyder vores løsninger i flere lande, og de gældende regler kan være forskellige, kan visse funktioner
i din løsning være deaktiveret som standard. Hvis du stadig ønsker at bruge dem, skal du som slutbruger
aktivere dem. Det er dog op til dig at sikre, at de lokale bestemmelser overholdes. Dette gælder også for
brugen af Connected Solutions eller enheder som f.eks. kameraer, som også kan være underlagt specifikke
regler. Du anerkender, at dette er dit ansvar, og at Niko ikke kan holdes ansvarlig for dette, og du forpligter
dig til at holde Niko skadesløs i denne henseende.


Godtgørelse

1.21. Brugen af løsningen er i øjeblikket gratis og kræver kun lovlig besiddelse af Niko-hardware og Niko-
software, med undtagelse af det, der er anført ovenfor vedrørende brugen af Connected Solutions via
løsningen.

1.22. Niko arbejder konstant på sine løsninger for at forbedre deres funktion, garantere deres sikkerhed eller
tilbyde yderligere funktioner. Derudover arbejder vi sammen med og er afhængige af eksterne
tjenesteudbydere, f.eks. for software og cloud-relaterede tjenester, der er uløseligt forbundet med vores
løsninger. Det kræver betydelige investeringer, som kommer dig som slutbruger til gode. For at garantere
vedligeholdelse, kvalitetsniveau, sikkerhed og videreudvikling af vores løsninger i fremtiden forbeholder vi os
ret til at gøre brugen af løsningen afhængig af et gebyr. Du vil naturligvis blive informeret om dette i god tid
og har derefter ret til at ophøre med at bruge løsningen eller til at fortsætte brugen med nedsat funktionalitet.
Niko kan ikke garantere, at en gratis version fortsat vil eksistere.


2. Garanti

2.1. Niko garanterer, at Niko-hardware ved normal brug er fri for materiale- og fabrikationsfejl i en periode på 4
(fire) år fra leveringsdatoen til brugeren. Denne garanti er adskilt fra eventuelle rettigheder, du måtte have
som forbruger i henhold til loven, og tilbydes frivilligt af Niko. Fakturadatoen betragtes som leveringsdato.
Hvis der ikke kan fremlægges nogen faktura, gælder produktionsdatoen.

2.2. Denne garanti dækker efter Nikos valg reparation eller udskiftning af den defekte Niko-hardware eller
tilbagebetaling af købsprisen, men dækker ikke andre tab eller skader eller omkostninger som følge af den
manglende overensstemmelse, herunder omkostninger afholdt af tredjeparter, der måtte have grebet ind
uden vores samtykke.  

2.3. I tilfælde af manglende overensstemmelse skal du give os skriftlig meddelelse herom senest 15 (femten)
kalenderdage efter, at du har opdaget problemet, med en klar beskrivelse af dette. Uden en beskrivelse af
problemet vil Niko kun udføre en kort test af de grundlæggende funktioner i Niko-hardware.  

2.4. Garantiordningen finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

(i) Fejlen skyldes manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser, manualen eller andre
offentliggjorte brugsanvisninger, forkert installation, forkert brug, misbrug eller forsømmelighed,
forkert betjening eller omdannelse af løsningen eller de tilsluttede løsninger.
(ii) Fejlen skyldes brug af løsningen i kombination med Connected Solutions eller andre
tredjepartsprodukter eller -tjenester, som ikke er kompatible eller ikke fungerer korrekt.
(iii) Brug af Niko-software, der ikke er i overensstemmelse med licensbetingelserne.
(iv) Reparation eller vedligeholdelse, som ikke er udført af Niko eller en serviceudbyder, der er
autoriseret af Niko.
(v) Løsningen er blevet ændret med henblik på at ændre funktionaliteten eller mulighederne i strid med
Nikos instruktioner eller uden Nikos skriftlige samtykke eller i strid med gældende lovgivning.
(vi) Niko-hardware, hvis serienummer er blevet fjernet eller gjort ulæseligt.
(vii) Hvis du ikke er i stand til eller ikke er villig til at deaktivere sikkerhedsforanstaltninger som f.eks.
adgangskoder eller give os adgang til løsningen, eller hvis du ikke kan bevise, at du er den
retmæssige ejer af løsningen, f.eks. ved at fremlægge bevis for køb.
(viii) Manglende vedligeholdelse af løsningen eller vedligeholdelse i strid med gældende
brugerretningslinjer, herunder manglende eller ikke rettidig installation af opdateringer.
(ix) Fejlen skyldes manglende eller utilstrækkelig sikkerhed i løsningen, den enhed, du bruger til at
betjene løsningen, eller den internetforbindelse eller det netværk, som løsningen er tilsluttet.
(x) Hvis fejlen skyldes en årsag, som ikke kan tilskrives Niko, såsom, men ikke begrænset til, en ulykke,
fugtskader, skader som følge af overspænding, en fejl i (driften af) data- eller elektricitetsnettet osv.
(xi) Når fejlen er resultatet af naturlig slitage eller er en følge af Niko-hardwares normale levetid,
herunder af forbrugsvarer, såsom en defekt sikring eller et fladt batteri, som du som bruger kan
udskifte, kosmetiske skader såsom ridser, buler, revner, misfarvning osv., medmindre det skyldes
en materiale- eller fabrikationsfejl.
(xii) Hvis fejlen er forårsaget af Niko-software, som er integreret i Niko-hardware, eller som den
interagerer med.
(xiii) Hvis fejlen skyldes software fra tredjepart, som løsningen interagerer med, eller som er installeret på
løsningen uden Nikos godkendelse.
(xiv) I tilfælde, hvor Nikos ansvar er udelukket, som beskrevet i artikel 3.  

2.5. Bortset fra de udtrykkelige garantier, der gives i henhold til disse vilkår og betingelser, og i det omfang loven
tillader det, giver Niko ingen andre garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, vedrørende løsningen,
dens drift, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, uafbrudt brug, ikke-krænkelse eller andet.  


3. Ansvar

3.1. Niko er ikke ansvarlig og kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen form for tab, skade
eller krav i følgende tilfælde:

(i) Den enhed, du bruger til at betjene din løsning, opfyldte ikke de gældende minimumskrav og/eller
var utilstrækkeligt beskyttet.
(ii) Hvis skaden udelukkende skyldes fejl eller undladelser fra din side eller fra en anden brugers side,
jf. artikel 2.4 (i) til og med (xi).
(iii) Hvis skaden skyldes fejl eller undladelser begået af en tredjepart, som Niko ikke er ansvarlig for.
(iv) Skader, der kan tilskrives produkter og tjenester fra tredjeparter, herunder Connected Solutions.
(v) Korte afbrydelser i løsningens tilgængelighed eller drift på grund af et teknisk indgreb (f.eks.
vedligeholdelse).
(vi) Fejl i løsningens funktion, som Niko ikke har nogen kontrol over i betragtning af den aktuelle viden
og teknologi.
(vii) Brug af løsningen i strid med gældende lovgivning eller til formål, som løsningen ikke er designet
eller beregnet til.

3.2. Niko er heller ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser over for dig på grund af årsager,
som ligger uden for Nikos rimelige kontrol (f.eks. naturkatastrofer, handlinger eller undladelser fra din side,
driftsforstyrrelser, menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer, epidemier eller pandemiske
medicinske kriser, materialemangel, strejker, kriminelle handlinger, forsinkelser i levering eller transport, eller
manglende mulighed for at skaffe arbejdskraft eller materialer fra almindelige kilder).

3.3. Niko kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader eller krav, der opstår som følge af brugen
af løsningen, medmindre dette er resultatet af grov uagtsomhed eller forsæt. I det omfang loven tillader det,
er Niko, dets direktører, medarbejdere, agenter eller andre repræsentanter ikke ansvarlige for nogen
indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader (f.eks. tab af fortjeneste eller omsætning, tab af data,
tab af brug, reparationsomkostninger, produktionsomkostninger, skade på omdømme eller tab af kunder).

3.4. Med forbehold for anvendelsen af artikel 3.1 til 3.3 og undtagen i tilfælde, hvor dette ikke er tilladt i henhold
til loven, må den erstatning, som Niko er skyldig at betale, når Niko er ansvarlig, aldrig overstige løsningens
købspris, idet det skyldige beløb altid skal være begrænset til den faktisk lidte og påviselige skade.

3.5. Du forpligter dig til at holde os skadesløs og forsvare os mod alle krav mod Niko, som er baseret på eller
opstår som følge af:  

(i) misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser;
(ii) Nikos overholdelse af eventuelle designs, specifikationer eller instruktioner, som vi har modtaget fra
dig;
(iii) ændring af (en del af) løsningen af en anden end Niko eller uden vores samtykke;
(iv) brug af løsningen i kombination med andre produkter.

3.6. De udelukkelser og begrænsninger af ansvar, der er indeholdt i disse vilkår og betingelser, har på ingen
måde til formål at begrænse eller udelukke vores ansvar i tilfælde, hvor dette ikke er tilladt i henhold til loven,
såsom reglerne om produktansvar. Hvis skaden samtidig skyldes en fejl i løsningen og en fejl eller mangel
fra din side eller fra en person, som du er ansvarlig for, er Nikos ansvar begrænset i overensstemmelse
hermed.


4. Varighed og ophør

4.1. Disse vilkår og betingelser gælder fra første brug af løsningen og vil forblive gældende, så længe du har
løsningen i din besiddelse eller bruger den, idet det er underforstået, at Niko fra tid til anden kan ændre
vilkår og betingelser i overensstemmelse med artikel 6.3 i vilkår og betingelser, med undtagelse af artikel 2,
3 og 5, som fortsat vil være gældende efter brug af løsningen.

4.2. Hvis du overtræder disse vilkår og betingelser, forbeholder Niko sig ret til straks at indstille tjenesten og
driften af din løsning, så snart overtrædelsen er opdaget.


5. Intellektuel ejendomsret

5.1. Niko forbliver til enhver tid den eksklusive og eneste ejer og/eller licenstager af alle intellektuelle
ejendomsrettigheder vedrørende løsningen og alle relaterede dokumenter og materialer. Alle angivelser
herom på ethvert medie eller enhver genstand, der stilles til rådighed af Niko, skal forblive uændrede.

5.2. Du forpligter dig til:

(i) straks skriftligt at underrette os om ethvert krav fra en tredjepart mod dig for overtrædelse eller
påstået overtrædelse af en tredjeparts intellektuelle eller andre ejendomsrettigheder i forbindelse
med løsningen, som du er bekendt med;
(ii) ikke at anerkende noget ansvar og ikke acceptere nogen form for aftale eller forlig i forbindelse med
noget krav uden vores forudgående skriftlige samtykke;
(iii) straks skriftligt at underrette Niko om enhver krænkelse af Nikos intellektuelle ejendomsrettigheder,
som du bliver opmærksom på.

5.3. Niko tager ledelsen i alle procedurer og/eller forhandlinger, herunder dem, der har til formål at nå frem til en
mindelig løsning, som opstår i forbindelse med ethvert krav vedrørende en påstået krænkelse af
intellektuelle eller andre ejendomsrettigheder i forbindelse med løsningen. Du forpligter dig til at yde Niko al
rimelig støtte i forbindelse med disse forhandlinger og procedurer, hvis Niko anmoder herom.

5.4. Intet i disse vilkår skal fortolkes som en overdragelse af nogen intellektuel ejendomsret fra os til dig eller en
tredjepart, bortset fra den brugsret, som du har fået tildelt i henhold til disse vilkår og betingelser med
hensyn til Niko-softwaren og kun i det omfang, der er fastsat heri.

6. Andre bestemmelser

6.1. Du må ikke give licens til, overdrage eller på anden måde overføre dine rettigheder eller forpligtelser i
henhold til disse vilkår og betingelser, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftligt samtykke fra
Niko.

6.2. Ugyldighed, ulovlighed eller manglende håndhævelse af nogen af bestemmelserne i disse vilkår og
betingelser påvirker ikke gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser i disse
betingelser. Den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse erstattes af en bestemmelse, der i videst
muligt omfang svarer til den oprindelige hensigt med den pågældende bestemmelse.

6.3. Disse vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres af Niko, og en ny version vil blive meddelt via din
brugerkonto, Niko-appen og/eller Niko-webstedet. Fortsat brug af løsningen efter meddelelse om den nye
version indebærer ubetinget accept af denne. Hvis du ikke er enig i ændringerne, skal du holde op med at
bruge løsningen.

6.4. Disse vilkår og betingelser og de dokumenter, som der eventuelt henvises til, udgør hele aftalen mellem
Niko og dig i forbindelse med brugen af din løsning og erstatter alle tidligere aftaler om samme emne.

6.5. Disse betingelser er udelukkende underlagt belgisk lov, uden at det berører din ret som forbruger til at
anvende den ufravigelige lov på det sted, hvor du har din officielle bopæl.

6.6. Alle tvister i forbindelse med disse vilkår og betingelser, køb eller brug af løsningen skal afgøres af den
kompetente domstol i Gent, afdelingen i Dendermonde, som har enekompetence til at behandle dem, uden
at det berører din ret som forbruger til at anlægge sag ved retten på din officielle bopæl i henhold til
ufravigelig lov.