Gebruiksvoorwaarden Niko smart solutions
Versie Mei 2022  

Inleiding

Deze Gebruiksvoorwaarden (de 'Voorwaarden') definiëren de relatie tussen jou en Niko bij het gebruik van de
Niko smart solutions zoals voor huisautomatisering en toegangscontrole en de configuratie ervan. Deze
oplossingen worden hierna verder aangeduid als 'Oplossingen' en bestaan uit de volgende onderdelen:

- De Niko hardware, zijnde de originele toestellen aangeboden onder het Niko-merk, zoals onder meer de
Niko gateways, hubs, controllers, interfaces, schakelaars, camera's, bedieningsschermen en andere
actoren (hierna aangeduid onder de gezamenlijke noemer 'Niko Hardware')
- De Niko software, zijnde de programmatuur die jou toelaat de Oplossing te installeren, configureren en
te bedienen. Afhankelijk van jouw Oplossing kan dit de volgende toepassingen bevatten (hierna samen
aangeduid als de 'Niko Software'):

o De firmware, voorgeïnstalleerd op de Niko Hardware;
o De software waarop het Niko-gebruikersportaal draait dat jou desgevallend toelaat om jouw
Niko-account te creëren en te beheren;
o De Niko-app waarmee de Oplossing desgevallend kan worden geconfigureerd en bediend via
het bedieningsscherm of jouw smartphone of tablet.

De Voorwaarden geven onder meer aan wat je van Niko kan verwachten, wat je rechten zijn en wat Niko van jou
verwacht in het kader van het gebruik van een Oplossing. Sommige Oplossingen, zoals Niko Home Control, laten
daarnaast toe om verbinding te maken met slimme apparaten of oplossingen van derden en deze te bedienen via
de Oplossing. Ook dit aspect komt aan bod in deze Voorwaarden.  

Door de Oplossing (zoals hierna gedefinieerd) te gebruiken, aanvaard je deze Voorwaarden. De toepassing van
andersluidende voorwaarden en/of eventuele eigen voorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij wij hiermee
schriftelijk hebben ingestemd.

In aanvulling op deze Voorwaarden heeft Niko ook een privacybeleid. Dit beleid maakt als dusdanig geen deel uit
van deze Voorwaarden, maar het is belangrijk dat je dit begrijpt, zodat je weet welke persoonsgegevens worden
verwerkt wanneer je gebruik maakt van de Oplossing, op welke manier, door wie en voor welke doeleinden, en
wat jouw rechten zijn op dit vlak. Je kan het privacybeleid http://www.niko.eu/privacy raadplegen.

Wanneer in deze Voorwaarden sprake is van 'Niko', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze' bedoelen we Niko NV, met
maatschappelijke zetel te Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, KBO-nummer 0405.450.607, www.niko.eu,
info@niko.eu.

Indien je vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van de Oplossing, neem je best contact op met jouw
installateur. Je kan je ook rechtstreeks tot ons richten en jouw vragen of opmerkingen per post versturen naar het
hierboven vermelde adres of per e-mail naar info@niko.eu. Vragen omtrent jouw persoonsgegevens kunnen
worden gericht aan dataprotectionofficer@niko.eu.  

Wij zullen deze Voorwaarden niet archiveren. U dient deze Voorwaarden zelf te bewaren.


1. Gebruik van de Oplossing

Algemeen

1.1. Je verbindt je ertoe om de Oplossing te gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon, overeenkomstig
deze Voorwaarden, de handleiding en andere gebruiksinstructies die betrekking hebben op jouw Oplossing.

1.2. Om de Oplossing te kunnen gebruiken, dien je over de volgende zaken te beschikken:

(i) Het bedieningsscherm of, desgewenst (maar niet inbegrepen in de Oplossing) een computer,
smartphone of tablet, voorzien van de meest actuele beveiligingssoftware en die voldoet aan de
minimumvereisten die je kan raadplegen via de Google Play Store en Apple Store (smartphone en
tablet), https://www.niko.eu/nl-be/downloads/software (bedieningsscherm), of http://guide.niko.eu/
(computer);
(ii) Een gebruikersaccount, aan te maken via het Niko-gebruikersportaal of de Niko-app, al naargelang het
geval;
(iii) Indien je de Oplossing vanop afstand wil bedienen en/of deze zelf wil configureren:
o Een breedband internetverbinding:
? op de plaats waar de Oplossing wordt geïnstalleerd. Afhankelijk van jouw Oplossing kan
draadloos verbinding worden gemaakt of via bekabeld internet (ethernet)
? voor het toestel waarmee je de Oplossing wil bedienen, via WiFi of mobiele data.
De hieraan verbonden abonnements- of verbruikskosten zijn niet inbegrepen in de Oplossing.
Hiervoor sta je zelf in.
o De desbetreffende Niko-app, beschikbaar via de Apple Store (voor iOS-gebruikers) en Google Play
Store (voor Android-gebruikers);

Voor meer informatie raadpleeg onze online productcatalogus beschikbaar via https://www.niko.eu/nl-
be/onze-producten, of de handleiding van jouw Oplossing die wordt meegeleverd met de Hardware.
       
1.3. Het aansluiten van de Oplossing op het internet houdt steeds een veiligheidsrisico in. Niko heeft geen
enkele controle over jouw internetverbinding. Je dient zelf voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen om
dit risico te beperken, zoals maar niet beperkt tot de volgende maatregelen:

(i) Houd je paswoord van je gebruikersaccount strikt geheim en deel dit aan niemand mee. Vermijd ook het
gebruik van features zoals automatisch aanvullen van accountgegevens of paswoorden;
(ii) Beveiliging van jouw internetverbinding en jouw toestel tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, door
bijvoorbeeld gebruik te maken van een paswoord en voldoende effectieve en up-to-date
beveiligingssoftware.

Indien je weet hebt van misbruik van jouw verbinding of gebruikersaccount of vermoed dat deze werd(en)
misbruikt, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte en wijzig je paswoord meteen, indien je nog toegang
hebt.
       
       
Niko Software Eindgebruikerslicentie

1.4. De Niko Software en alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten hierop zijn de exclusieve
eigendom van Niko. Je begrijpt en aanvaardt dat de Niko Software niet aan jou in eigendom wordt
overgedragen maar in licentie wordt gegeven, binnen de grenzen zoals bepaald in deze Voorwaarden. De
gebruiksrechten die worden toegekend door Niko zijn beperkt tot deze die uitdrukkelijk worden vermeld in
deze afdeling.
       
1.5. Niko verleent je een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht
om de Niko Software aan te wenden met het oog op de installatie, configuratie en het gebruik van jouw
Oplossing en dit overeenkomstig deze Voorwaarden. De duur van het gebruiksrecht is beperkt tot de duur
van het gebruik van de Oplossing.
       
1.6. De Niko Software kan enkel worden aangewend om de Oplossing te gebruiken voor jouw eigen, persoonlijk
en niet-commercieel gebruik.

1.7. Wanneer de Oplossing software van derden bevat, d.i. software die niet door Niko werd ontwikkeld, is het
mogelijk dat het gebruik van deze software onderworpen is aan bijkomende licentievoorwaarden. In dat
geval worden deze voorwaarden vermeld op het portaal waar de software ter beschikking wordt gesteld.

1.8. U heeft het recht om één kopie van de Niko Software te maken voor back-up doeleinden.

1.9. Het gebruiksrecht omvat niet het recht om, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, zelf of door een
tussenpersoon of enig andere derde:

(i) de Niko Software voor andere doeleinden te gebruiken dan beschreven onder artikel 1.5 en 1.6;
(ii) de Niko Software te kopiëren tenzij zoals toegestaan door artikel 1.8;
(iii) de Niko Software door te verkopen, te commercialiseren of anderszins ter beschikking te stellen van
derden, ook niet wanneer dit kosteloos gebeurt;
(iv) wat betreft de Niko firmware, deze in zijn geheel of deels te gebruiken of te installeren op een ander
toestel dan de Niko Hardware;
(v) wat betreft de Niko-apps, deze te gebruiken of te installeren op een ander toestel dan jouw eigen
toestel bestemd om jouw Oplossing te configureren en te bedienen. Gebruik of installatie op enig ander
toestel, met inbegrip van apparaten die deel uitmaken van een oplossing voor huisautomatisering of
toegangscontrole van derden maakt geen deel uit van de licentie en is uitdrukkelijk verboden;
(vi) afgeleide werken van de Niko Software te maken of de Niko Software of broncode ervan geheel of
gedeeltelijk te wijzigen, decompileren, demonteren of aan reverse engineering te onderwerpen, tenzij
zulke beperkingen door het toepasselijk recht verboden zijn voor doeleinden van interoperabiliteit, in
welk geval je ermee akkoord gaat eerst contact op te nemen met ons en ons de mogelijkheid te geven
dergelijke wijzigingen voor interoperabiliteit uit te voeren;
(vii) de Niko Software samen te voegen met of te incorporeren in andere software of andere op de Niko
Software gebaseerde programmatuur te schrijven, ontwikkelen of laten ontwikkelen;
(viii) sublicenties voor het gebruik van de Niko Software toe te kennen aan derden of derden hiervan een
kopie te bezorgen.

1.10. Het Gebruiksrecht omvat het recht om de Niko Software te gebruiken zoals gesteld in deze Voorwaarden
maar houdt geen toegang in tot de broncode. Deze wordt in geen geval overgemaakt of ter beschikking
gesteld.

1.11. Deze Voorwaarden geven niet automatisch recht op enige upgrade en/of update van de Niko Software. Niko
streeft evenwel naar een optimale werking van de Niko Software en is voortdurend op zoek naar manieren
om de Niko Software te verbeteren. Wij kunnen bijgevolg soms een correctie, bugfix, upgrade of update
aanbieden op eigen initiatief (hierna gezamenlijk 'Updates'). Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op
dergelijke Updates. Wanneer Niko Updates ter beschikking stelt ben je verplicht om deze te installeren. Je
erkent de noodzaak om de Updates door te voeren om de Oplossing en de Niko Software te kunnen blijven
gebruiken en gaat ermee akkoord dit onverwijld te doen. Indien je nalaat dit te doen kan de (correcte)
werking of de veiligheid van de Oplossing niet langer worden gegarandeerd. Wij behouden ons in dergelijk
geval het recht voor om het gebruik en de werking van jouw Oplossing onmiddellijk stop te zetten.


Niko Hardware

1.12. De Niko Hardware is noodzakelijk om de Oplossing te kunnen gebruiken.

1.13. De Niko Hardware omvat geen onderhoud of ondersteuning door Niko, tenzij indien en in de mate zoals
bepaald in deze Voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden van Niko.

1.14. De Niko Hardware mag enkel gebruikt worden in combinatie met de Niko Software en omgekeerd.

1.15. Het is niet toegelaten de Niko Hardware te wijzigen, te openen, demonteren, aan reverse engineering te
onderwerpen of onderdelen te verwijderen of te vervangen of hierop andere software dan Niko software te
installeren zonder de uitdrukkelijke toelating van Niko. Dergelijke handelingen maken een oneigenlijk
gebruik uit van de Niko Hardware waardoor de garantie die Niko biedt komt te vervallen. Niko is evenmin
aansprakelijk voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt. Als enige uitzondering hierop geldt het
vervangen van verbruiksartikelen, zoals (wegwerp)batterijen.


Gebruik via de Niko-app

1.16. Indien je ervoor opteert om bepaalde functionaliteiten van jouw Oplossing te bedienen via de bijhorende
Niko-app zijn de volgende, bijkomende voorwaarden van toepassing, naast de overige bepalingen van deze
Voorwaarden :

(i) Je kan de Niko-app enkel downloaden via de Apple App Store (iOS-gebruikers) of Google Play Store
(Android-gebruikers). Andere app stores of bronnen worden niet ondersteund, Niko stelt haar apps niet
zelf ter beschikking via andere kanalen dan de Apple App Store of Google Play Store. Niko-apps of
gerelateerde .apk (Android) of .api-bestanden (iOS) die via andere kanalen worden aangeboden werden
niet door Niko vrijgegeven en betreffen onrechtmatige kopieën. Wij kunnen de correcte werking van
deze versies niet garanderen, noch dat het gaat om de meest recente versie of dat deze van Updates
genieten. Je erkent dat het gebruik van Niko-apps via andere kanalen dan de Apple App Store of Google
Play Store niet is toegelaten en de intellectuele eigendomsrechten van Niko schendt.
(ii) Je bevestigt dat je niet bent gevestigd in een land waartegen door de overheid van de Verenigde Staten,
de Europese Unie of een lidstaat daarvan, een embargo werd afgekondigd of dat wordt beschouwd als
een land dat steun verleent aan terroristische activiteiten. Verder verklaar je dat je niet op een lijst van
verboden of aan beperkingen onderworpen contractspartijen staat, die werd opgesteld door de overheid
van de Verenigde Staten, de Europese Unie, of een lidstaat daarvan;
(iii) Niko behoudt zich het recht voor, maar heeft hiertoe geen verplichting, om van tijd tot tijd Updates of
nieuwe versies van haar apps uit te brengen met functies en een gebruikswijze die kunnen verschillen
van eerdere versies van de app. Je verbindt je ertoe deze nieuwe versie of de Update te installeren om
verder gebruik te kunnen maken van de Oplossing en begrijpt en aanvaardt dat wij de ondersteuning en
werking van eerdere versies niet kunnen garanderen en deze na release van een nieuwe versie kunnen
stopzetten.


Koppelen van producten en diensten van derden

1.17. Je kan apparaten of diensten van derden koppelen met jouw Oplossing ('Geconnecteerde Oplossingen'). Je
dient er in dat geval op toe te zien dat de Geconnecteerde Oplossing, die je wenst te koppelen, compatibel
is met de Oplossing, geschikt is om vanop afstand te worden aangestuurd, naar behoren functioneert en
correct wordt geconfigureerd en gebruikt. Niko is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Geconnecteerde
Oplossingen. Je erkent dat ieder onredelijk, abnormaal of verkeerd gebruik of configuratie van de koppeling
en/of de Geconnecteerde Oplossing kan leiden tot vervroegde slijtage of schade aan de Oplossing, de
Geconnecteerde Oplossing of andere voorwerpen of personen. Je aanvaardt dat dergelijke schade niet is
gedekt door de eventueel toepasselijke garantievoorwaarden en dat Niko hiervoor evenmin aansprakelijk
kan worden gesteld. Je verbindt je ertoe Niko te vrijwaren voor enige vordering die tegen haar zou worden
ingesteld in dit verband.

1.18. Je erkent en aanvaardt tevens dat het gebruik van de Geconnecteerde Oplossing onderhevig is aan de
voorwaarden en modaliteiten opgelegd door de aanbieder ervan en dat jij als enige verantwoordelijk bent
voor de naleving ervan.

Afhankelijk van de wijze van totstandkoming van de koppeling van de Geconnecteerde Oplossing met jouw
Oplossing zijn deze voorwaarden te vinden via (een link in) jouw Niko-app of via de eigen applicatie van de
derde-aanbieder. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden mag je de Geconnecteerde Oplossing niet
gebruiken.

Als je gebruik maakt van de Geconnecteerde Oplossing dien je tevens zelf in te staan voor de betaling van
eventuele kosten die worden aangerekend door de derde-aanbieder.

1.19. Je aanvaardt voorts dat Niko geen controle of zeggenschap heeft over de Geconnecteerde Oplossing, de
instandhouding of stopzetting ervan en dat Niko geen enkele verantwoordelijkheid draagt, indien de derde-
aanbieder de Geconnecteerde Oplossing stopzet en gebruik via de Oplossing niet langer mogelijk is.


Naleving toepasselijke wetgeving

1.20. Aangezien wij onze Oplossingen aanbieden in meerdere landen en de geldende regelgeving kan verschillen
kan het zijn dat bepaalde functionaliteiten van jouw Oplossing standaard gedeactiveerd zijn. Indien je
hiervan alsnog gebruik wenst te maken moeten deze door jou als eindgebruiker worden geactiveerd. Het
komt daarbij evenwel aan jou toe om erop toe te zien dat daarbij de lokale regelgeving wordt gerespecteerd.
Dit geldt ook voor het gebruik van Geconnecteerde Oplossingen of toestellen zoals camera's, waarvoor
eveneens specifieke regelgeving kan gelden. Je erkent dat dit jouw verantwoordelijkheid is en dat Niko
hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld en je verbindt je ertoe Niko op dit stuk te vrijwaren.


Vergoeding

1.21. Het gebruik van de Oplossing is thans kosteloos en veronderstelt enkel het rechtmatig bezit van de Niko
Hardware en de Niko Software, uitgezonderd hetgeen hoger werd vermeld omtrent het gebruik van
Geconnecteerde Oplossingen via de Oplossing.

1.22. Niko werkt voortdurend aan haar Oplossingen om de werking ervan te verbeteren, de veiligheid te
garanderen of bijkomende functionaliteiten te kunnen aanbieden. Daarnaast werken wij samen met, en
hangen wij af van, externe dienstverleners, bijvoorbeeld voor software en cloud-gerelateerde diensten, die
onlosmakelijk met onze Oplossingen zijn verbonden. Dit vergt aanzienlijke investeringen, die jou als
eindgebruiker ten goede komen. Om de instandhouding, het kwaliteitsniveau, veiligheid en de verdere
ontwikkeling van onze Oplossingen ook in de toekomst te kunnen garanderen, houden wij ons het recht voor
om het gebruik van de Oplossing afhankelijk te stellen van een vergoeding. Vanzelfsprekend word je hiervan
tijdig ingelicht en heb je dan het recht om het gebruik van de Oplossing verder te zetten met een
verminderde werking, of stop te zetten. Niko kan niet garanderen dat een kosteloze versie zal blijven
bestaan.


2. Garantie

2.1. Niko garandeert dat de Niko Hardware bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagefouten, en dit
gedurende een periode van vier (4) jaar vanaf de datum van levering aan de Gebruiker. Deze garantie staat
los van enige rechten die je desgevallend als consument geniet krachtens de wet en wordt vrijwillig
aangeboden door Niko. De factuurdatum geldt als de datum van levering. Als er geen factuur kan worden
voorgelegd, geldt de productiedatum.

2.2. Deze garantie dekt, naar keuze van Niko, de herstelling, vervanging of terugbetaling van de gebrekkige Niko
Hardware, maar dekt geen ander verlies of schade die werd opgelopen noch kosten die werden gedragen
als gevolg van het gebrek aan overeenstemming, inclusief de kosten van derden die zouden zijn
tussengekomen zonder dat wij hiertoe opdracht hebben gegeven.  

2.3. In geval van een gebrek aan overeenstemming dien je ons uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen na vaststelling
van het probleem schriftelijk daarvan in kennis te stellen, met een duidelijke omschrijving van het probleem.
Zonder een beschrijving van het probleem voert Niko alleen een korte test van de basisfuncties van de Niko
Hardware uit.  

2.4. De garantieregeling is niet van toepassing in de volgende gevallen:

(i) het gebrek is te wijten aan niet-naleving van deze Voorwaarden, de handleiding of andere
gepubliceerde gebruiksinstructies, foutieve installatie, oneigenlijk gebruik, misbruik of onachtzaam
gebruik, verkeerde bediening of transformatie van de Oplossing of Geconnecteerde Oplossingen;
(ii) het gebrek is te wijten aan gebruik van de Oplossing in combinatie met Geconnecteerde
Oplossingen of andere producten of diensten van derden die niet compatibel zijn of niet naar
behoren functioneren;
(iii) gebruik van de Niko Software niet in lijn met de licentievoorwaarden;
(iv) herstelling of onderhoud die niet werd uitgevoerd door Niko of een door Niko aangestelde
dienstverlener;
(v) de Oplossing werd aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen in strijd met de
voorschriften van Niko of zonder diens schriftelijke toestemming of in strijd met toepasselijke
wetgeving;
(vi) Niko Hardware waarvan het serienummer is verwijderd of onleesbaar gemaakt;
(vii) Indien je niet in staat bent of weigert om beveiligingen, zoals wachtwoorden, uit te schakelen of ons
toegang te geven tot de Oplossing, of je niet kan aantonen dat je de rechtmatige eigenaar bent van
de Oplossing, bijvoorbeeld door overlegging van het aankoopbewijs;
(viii) gebrek aan onderhoud van de Oplossing of onderhoud in strijd met de toepasselijke
gebruikersrichtlijnen, met inbegrip van het niet of niet tijdig installeren van Updates;
(ix) het defect is te wijten aan een gebrek aan of onvoldoende beveiliging van de Oplossing, het toestel
waarmee je de Oplossing bedient of de internetverbinding of het netwerk waarmee de Oplossing is
verbonden;
(x) indien het defect te wijten is aan een oorzaak die vreemd is aan Niko en die niet aan Niko kan
toegeschreven worden, zoals, zonder hiertoe te zijn beperkt, een ongeval, vochtschade, schade
door overspanning, een defect in (de werking van) het data- of het elektriciteitsnetwerk, etc.
(xi) wanneer het gebrek het gevolg is van natuurlijke slijtage of inherent is aan de normale levensduur
van de Niko Hardware, met inbegrip van verbruiksartikelen, zoals bv. een defecte zekering of lege
batterij die door jou als gebruiker kan worden vervangen, cosmetische schade zoals krassen,
deuken, barsten, verkleuring, etc., tenzij dit te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout;
(xii) indien het defect te wijten is aan de Niko Software die in de Niko Hardware is geïntegreerd of
waarmee deze interageert;
(xiii) Indien het defect te wijten is aan software van derden waarmee de Oplossing interageert of die
hierop wordt geïnstalleerd zonder goedkeuring van Niko;
(xiv) in gevallen waarin de aansprakelijkheid van Niko wordt uitgesloten, zoals beschreven in artikel 3.  

2.5. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die krachtens deze Voorwaarden worden verleend en voor
zover wettelijk toegestaan geeft Niko geen andere expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de
Oplossing, de werking ervan, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, ononderbroken gebruik,
niet-inbreuk of anderszins.  


3. Aansprakelijkheid

3.1. Niko is niet verantwoordelijk en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies,
schade of vorderingen in de volgende gevallen:

(i) het toestel dat je gebruikt om je Oplossing te bedienen voldeed niet aan de geldende
minimumvereisten en/of werd onvoldoende beveiligd;
(ii) wanneer de schade uitsluitend te wijten is aan fouten of nalatigheden van jou of een andere
gebruiker zoals vermeld in artikel 2.4 (i) t.e.m. (xi);
(iii) wanneer de schade te wijten is aan fouten of nalatigheden van een derde waarvoor Niko niet
instaat;
(iv) schade te wijten aan producten en diensten van derden, daarbij inbegrepen Geconnecteerde
Oplossingen;
(v) korte onderbrekingen in de beschikbaarheid of werking van de Oplossing als gevolg van een
technische interventie (bijvoorbeeld onderhoud);
(vi) storingen in de werking van de Oplossing waarover Niko geen controle heeft gezien de stand van
kennis en technologie;
(vii) Gebruik van de Oplossing in strijd met toepasselijke wetgeving of voor doeleinden waarvoor de
Oplossing niet werd ontworpen of is bestemd.

3.2. Niko is evenmin aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen ten aanzien van jou te wijten
aan oorzaken buiten haar redelijke controle (bijvoorbeeld: natuurrampen, handelingen of nalatigheden van
jou, operationele verstoringen, door de mens veroorzaakte rampen of natuurrampen, epidemische of
pandemische medische crisissen, materiaalschaarste, stakingen, criminele handelingen, vertragingen in de
levering of het transport, of de onmogelijkheid om via de reguliere bronnen arbeidskrachten of materialen te
verkrijgen).

3.3. Niko kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of vorderingen ten gevolge van het
gebruik van de Oplossing, tenzij dit het gevolg is van zware fout of opzet. Voor zover wettelijk toegestaan
zijn Niko, haar bestuurders, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers niet aansprakelijk voor
enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (bijvoorbeeld winst- of omzetderving, gegevensverlies,
verlies van gebruik, herstelkosten, productiekosten, reputatieschade, of verlies van klanten).

3.4. Onverminderd de toepassing van de artikelen 3.1 tot en met 3.3 en behoudens in de gevallen waar dit
wettelijk niet is toegelaten, zal de schadevergoeding die door Niko verschuldigd is wanneer haar
aansprakelijkheid in het gedrang komt, nooit meer bedragen dan de aankoopprijs van de Oplossing, met
dien verstande dat het verschuldigde bedrag steeds beperkt is tot de werkelijk geleden en aantoonbare
schade.

3.5. Je verbindt je ertoe om ons te vrijwaren voor en te verdedigen tegen alle vorderingen tegen Niko die hun
basis vinden in of voortvloeien uit:  

(i) de niet-naleving van je verplichtingen krachtens deze Voorwaarden;
(ii) de naleving door Niko van ontwerpen, specificaties of instructies die wij van jou hebben ontvangen,
(iii) de wijziging van (een component van) de Oplossing door iemand anders dan Niko of zonder onze
toestemming;
(iv) het gebruik van de Oplossing in combinatie met andere producten.

3.6. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in deze voorwaarden hebben geenszins
tot doel onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten in gevallen waar dit wettelijk niet is toegelaten,
zoals de regels inzake productaansprakelijkheid. Wanneer de schade tegelijk te wijten is aan een gebrek in
de Oplossing en een fout of tekortkoming in jouw hoofde of die van een persoon voor wie je verantwoordelijk
bent, wordt de aansprakelijkheid van Niko overeenkomstig beperkt.


4. Duur en opzegging

4.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de eerste ingebruikname van de Oplossing en blijven gelden
zolang je de Oplossing in je bezit hebt of gebruikt, met dien verstande dat de Voorwaarden van tijd tot tijd
door Niko kunnen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 6.3 van de Voorwaarden, en met uitzondering
van de artikelen 2, 3 en 5, die ook na het gebruik van de Oplossing van toepassing blijven.

4.2. Indien je deze Voorwaarden schendt, houdt Niko zich het recht voor om de dienstverlening en werking van
jouw Oplossing onmiddellijk stop te zetten zodra de inbreuk wordt vastgesteld.


5. Intellectuele Eigendomsrechten

5.1. Niko blijft te allen tijde de exclusieve en enige eigenaar en/of licentiehouder van alle intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot de Oplossing en alle gerelateerde documenten en materialen. Alle
eventueel daaromtrent voorkomende aanduidingen op enige door Niko ter beschikking gestelde drager
dienen onverkort en ongewijzigd gehandhaafd te blijven.

5.2. Je verbindt je ertoe:

(i) ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke vordering door een derde tegen jou
ingesteld op grond van inbreuk of vermeende inbreuk van enig intellectueel of ander
eigendomsrecht van derden met betrekking tot de Oplossing waarvan je kennis hebt;
(ii) geen enkele erkenning te doen inzake aansprakelijkheid en niet in te stemmen met om het even
welke schikking of dading voor gelijk welke vordering zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming,
(iii) Niko onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen van enige inbreuk op de intellectuele
eigendomsrechten van Niko waarvan u kennis zou krijgen.

5.3. Niko zal de leiding te nemen bij alle procedures en/of onderhandelingen, ook met het oog op het treffen van
een minnelijke regeling, voortvloeiend uit om het even welke vordering inzake beweerdelijke schending van
intellectuele of andere eigendomsrechten met betrekking tot de Oplossing. Je verbindt je ertoe om Niko op
diens verzoek alle redelijke steun te verlenen met betrekking tot deze onderhandelingen en procedures.

5.4. Niets in deze Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een overdracht van enig intellectueel
eigendomsrecht van ons aan jou of aan enige derde partij, uitgezonderd het gebruiksrecht dat jou krachtens
deze Voorwaarden wordt toegekend met betrekking tot de Niko Software en enkel in de mate zoals hierin
bepaald.

6. Overige bepalingen

6.1. Het is niet toegestaan jouw rechten of verplichtingen krachtens deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in
licentie geven, af te staan of anderszins over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming
van Niko.

6.2. De ongeldigheid, onwettigheid of niet-uitvoerbaarheid van om het even welke van de bepalingen van deze
Voorwaarden tast de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze
Voorwaarden niet aan. De nietige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die
het dichtst aanleunt bij de oorspronkelijke intentie van de getroffen bepaling.

6.3. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door Niko gewijzigd worden en een nieuwe versie zal via jouw
gebruikersaccount, de Niko-app en/of website van Niko meegedeeld worden. Het verder gebruik van de
Oplossing na mededeling van de nieuwe versie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding ervan. Indien
je niet akkoord gaat met de wijzigingen dient je het gebruik van de Oplossing stop te zetten.

6.4. Deze Voorwaarden en de documenten waarnaar desgevallend wordt verwezen vormen samen de volledige
overeenkomst tussen Niko en jou in verband met het gebruik van jouw Oplossing en vervangen alle vorige
overeenkomsten in verband met hetzelfde onderwerp.

6.5. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, zonder afbreuk te doen aan jouw
recht als consument op de toepassing van het dwingend recht van de plaats van jouw officiële woonplaats.

6.6. Alle geschillen die verband hebben met deze Voorwaarden, de aankoop of het gebruik van de Oplossing
worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, die uitsluitend bevoegd is
om hiervan kennis te nemen, zonder desgevallend afbreuk te doen aan jouw recht als consument om op
grond van dwingend recht de rechtbank te vatten van jouw officiële woonplaats.