Niko Smart Home Solution  
Voorwaarden
Versie mei 2018

1. Algemeen

1.1. De Oplossing wordt aangeboden door Niko NV, met maatschappelijke zetel te Industriepark-West 40, 9100 Sint-Niklaas, met BTW/RPR 0405.045.670, tel +32 (0)3 778 90 00, e-mail info@niko.be.

1.2. Door de Oplossing te gebruiken, aanvaardt U deze Voorwaarden.

1.3. Wij zullen deze Voorwaarden niet archiveren. U dient deze Voorwaarden zelf te bewaren.

2. Definities:

“Minimum Vereisten” betekent de minimale vereisten waaraan Uw Toestel moet voldoen om de Oplossing te kunnen gebruiken – de Minimum Vereisten worden opgenomen op http://guide.niko.eu/

“Oplossing” betekent de door Ons ontwikkelde Niko Smart Home Solution, bestaande uit de Hardware en de Software:

“Hardware” betekent één of meerdere apparaten die deel uitmaken van de Oplossing, zoals onder meer de gateway, schakelaars, camera’s en andere actoren en sensoren;

“App” betekent de mobiele app via dewelke U de Oplossing kan gebruiken;

“Webportaal” betekent de website via dewelke U de Oplossing kan gebruiken;

“Gebruikersaccount” betekent de on-line registratie die U moet doen en waarmee U de door u aangekochte Hardware aan U als gebruiker kan koppelen;

“Handleiding” betekent de handleiding voor het gebruik van de Oplossing;

“Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle rechten inzake uitvindingen, octrooien, auteursrechten, tekeningen en modellen, merken en handelsnamen, databanken, handelsgeheimen, know-how en alle andere rechten van intellectuele en industriële eigendom (zowel geregistreerd als niet geregistreerd) en alle toepassingen ervan, waar ook ter wereld;

“Partij” betekent U of wij;

"Partijen" betekent U en wij gezamenlijk;

“Programmeersoftware” betekent de computerprogramatuur die wij u ter beschikking stellen voor het configureren en paramatriseren van de Oplossing;

“Software” betekent alle computerprogrammatuur die wij aan U ter beschikking stellen of U laten gebruiken in het kader van de Oplossing, waaronder doch niet beperkt tot besturingssoftware van de ardware, programmeersoftware voor de Oplossing, de software waarop het Webportaal draait, de Programmeersoftware, de  App en de Software van Derden, met inbegrip van alle eventuele updates en upgrades evenals alle bijbehorende documentatie;

“Software van Derden” betekent computerprogrammatuur van derde partijen (i) die in de Hardware en/of de Software geïntegreerd is, (ii) waarmee de Oplossing op Uw verzoek wordt gekoppeld aan andere hardware of Software, en (iii) software van derden die de koppeling onder (ii) hiervoor mogelijk maakt en beheerst;

“U” en “Uw” betekent de eindgebruiker die de Oplossing aankoopt en/of gebruikt;

“Uw Toestel” betekent één of meerdere apparaten waarover U zelf beschikt en via dewelke U de Oplossing kan gebruiken, zoals onder meer een PC en/of smartphone;

“Voorwaarden” betekent deze overeenkomst, zoals tussentijds gewijzigd en beschikbaar via Uw Gebruikersaccount;

“Wij” of “Ons” betekent de partij bepaald in artikel 1.1.

3. Oplossing

3.1. Om de Oplossing te kunnen gebruiken, dient U over de volgende zaken te beschikken:

3.1.1. Hardware

3.1.2. Een Gebruikersaccount.

3.1.3. Indien U de Oplossing wenst te gebruiken via het Internet (optioneel): een werkende en beveiligde breedband internet verbinding op de plaats waar de Hardware wordt geïnstalleerd.  Hiervoor dient U zelf in te staan en de levering van een dergelijke verbinding is niet begrepen in de Oplossing.

3.1.4. Indien U de Oplossing wenst te gebruiken via de App en/of de Oplossing zelf wil parametriseren: de App, de Programmeersoftware en/of het Webportaal rogrammeersoftware die U kan installeren op en gebruiken via uw Toestel.  De levering van Uw Toestel is niet begrepen in de Oplossing.  Het Webportaal is beschikbaar via het Internet op de URL die wij U zullen meedelen.  De App is beschikbaar in de IOS en Android app winkels.  De Programmeersoftware is beschikbaar op Onze website.

3.2. De Oplossing zal werken conform hetgeen wordt vermeld in de Voorwaarden, de Handleiding of in de specificaties die U werden voorgesteld. Voor het overige verlenen of aanvaarden wij geen expliciete of impliciete, reglementaire of andere garanties of voorwaarden, wat betreft de staat, de kwaliteit, de prestatie of de geschiktheid voor het beoogde doel van de Oplossing, en dergelijke voorwaarden en garanties worden uitgesloten tenzij en in de mate dat dergelijke uitsluiting bij wet verboden is.

3.3. De Oplossing is enkel leverbaar in de landen aangegeven op Onze website.

3.4. In geval van vragen, kan U contact opnemen met Onze klantendienst waarvan U de contactgegevens kan terugvinden op de website www.niko.be.  

4. Hardware

4.1. De Hardware is noodzakelijk om de Oplossing te kunnen gebruiken.

4.2. De Hardware omvat geen onderhoud en ondersteuning, tenzij indien en in de mate anderszins bepaald.

4.3. De Hardware mag enkel gebruikt worden met de Software en vice versa.


5. Software

5.1. Wij verlenen U een niet-exclusief recht op de Software en de Handleiding uitsluitend om de Oplossing te gebruiken voor persoonlijke doeleinden, en dit in overeenstemming met de Handleiding en andere gebruiksinstructies.

5.2. Om de Software te kunnen gebruiken, moet uw Toestel voldoen aan de Minimum Vereisten.

5.3. De Software kan enkel worden aangewend om de Oplossing te gebruiken voor Uw eigen gebruik.

5.4. U zal noch zelf, noch door middel van een groep waartoe U behoort, noch via een verbonden of geassocieerde onderneming, tussenpersoon of enige andere derde:

5.4.1. de Software voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven onder artikel 5.3;

5.4.2. de Software doorverkopen, commercialiseren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;

5.4.3. de Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, meedelen aan het publiek, verdelen, vertalen, decompileren, disassembleren of reverse engineeren of samenvoegen met andere computersoftware, behoudens indien en voor zover vereist of toegestaan op grond van dwingende wettelijke bepalingen ;

5.4.4. de Software incorporeren in andere programmatuur, afgeleide programmatuur of andere op de Software gebaseerde programmatuur schrijven, ontwikkelen of laten ontwikkelen;

5.4.5. sublicenties voor het gebruik van de Software toestaan aan derden of derden een kopie te bezorgen.

5.5. Het hierboven vermelde gebruiksrecht op de Software is beperkt tot de machine code. De broncode van de Software wordt in geen geval overgemaakt of ter beschikking gesteld.

5.6. Tenzij anders bepaald in productspecifieke documenten of de Handleiding, geven deze Voorwaarden geen recht op enige upgrade/update van de Software en de verstrekking van updates en upgrades door Ons is facultatief.  Wanneer wij updates en upgrades van de Software ter beschikking stellen, bent U verplicht deze updates/upgrades te installeren, door te voeren of te laten doorvoeren.  Indien U geen updates/upgrades installeert, doorvoert of laat doorvoeren, kan de (correcte) werking of de veiligheid van de Oplossing niet langer worden gegarandeerd.  Wij kunnen steeds updates/upgrades op automatische wijze doorvoeren wanneer dit vereist is omwille van veiligheids- of compatibiliteitsredenen, of om de functionaliteit van de Software te vrijwaren.

5.7. Wanneer de Oplossing Software van Derden bevat, is het mogelijk dat het gebruik van deze software onderworpen is aan bijkomende licentievoorwaarden. In zulk geval worden deze voorwaarden vermeld op www.niko.be.

5.8. Wij kunnen niet uitsluiten dat er zich technische fouten of defecten kunnen voordoen in de Software. Wij behouden Ons het recht voor om wegens technische redenen, uit veiligheidsoverwegingen of naar aanleiding van onderhoudswerkzaamheden de toegang tot de Software geheel of gedeeltelijk op te schorten of te wijzigen. Om deze reden kunnen wij niet garanderen dat de toegang tot en het gebruik van de Software nooit verstoord wordt of op enige andere manier wordt onderbroken als gevolg van dergelijke problemen en wij wijzen elke verantwoordelijkheid daarvoor af.

6. Uw verplichtingen

6.1. U verbindt zich ertoe om de Oplossing overeenkomstig deze Voorwaarden, de Handleiding en andere gebruiksinstructies te gebruiken.

6.2. U verbindt zich ertoe om op regelmatige tijdstippen deze Voorwaarden online te raadplegen zodat U steeds in het bezit bent van de meest recente versie, en U gaat ermee akkoord dat de meest recente Voorwaarden alle vorige versies ervan volledig vervangen, en als enige voorwaarden gelden tussen U en ons.

6.3. U zal de Oplossing gebruiken als een goede huisvader.  

6.4. U zal ervoor zorgen dat Uw Toestel gedurende het ganse gebruik van de Oplossing, steeds voldoet aan de Minimum Vereisten.  

6.5. U zal alle updates of upgrades die wij voor de Software ter beschikking stellen, steeds doorvoeren.

6.6. U kan de Oplossing aansluiten op het internet.  Dit houdt steeds een veiligheidsrisico in.  U dient zelf voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen om dit risico te beperken, zoals maar niet beperkt tot:

6.6.1. U houdt Uw paswoord van Uw Gebruikersaccount strikt geheim en deelt dit aan niemand mee.

6.6.2. U beveiligt Uw internetverbinding en Uw Toestel tegen niet-geautoriseerde toegang, zoals door het gebruik van een paswoord, schermuitval (sleep mode), schermbeveiliging etc.

6.6.3. U rust Uw Toestel uit met voldoende effectieve anti virus software.

6.6.4. Indien U op de hoogte bent dat de veiligheid van Uw Toestel mogelijks werd gecompromitteerd, verwittigt U Ons onmiddellijk en wijzigt U Uw paswoord van Uw Gebruikersaccount (indien nog mogelijk).

6.7. U zal zich houden aan deze Voorwaarde, de Handleiding en de gebruiksinstructies.  Indien wij dienen vast te stellen dat U zich hieraan niet houdt, dan hebben wij het recht de verstrekking van de Oplossing onmiddellijk te schorsen, onverminderd de uitoefening van overige rechten die wij hebben onder gemeen recht.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Behoudens wat uitdrukkelijk in de Voorwaarden, de Handleiding of de specificaties is voorzien, verlenen of aanvaarden wij met betrekking tot de Oplossing geen expliciete of impliciete garanties wat betreft de staat, de kwaliteit, de prestatie of de geschiktheid voor het beoogde doel van de Oplossing, tenzij indien en voor zover dergelijke garanties voortvloeien uit dwingend recht.

7.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade in de volgende gevallen:

7.2.1. Uw Toestel voldeed niet aan de Minimum Vereisten en/of werd onvoldoende beveiligd.

7.2.2. U voerde alle door Ons ter beschikking gestelde updates of upgrades van de Software niet door.

7.2.3. U leefde de instructies voor gebruik van de Oplossing zoals weergegeven in de Handleiding, gebruiksinstructies, het Webportaal of op Onze website, niet na.

7.2.4. U leefde één van de verplichtingen opgenomen in de Voorwaarden niet na.

7.2.5. Er is geen of onvoldoende verbinding met het internet of met de draadloze componenten van de Oplossing.

7.2.6. Er zijn storingen of problemen op het elektriciteitsnetwerk, die niet aan Ons te wijten zijn.

7.2.7. U verbond de Oplossing met apparatuur of software van derden die niet door Ons erkend zijn.

7.3. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, is de aansprakelijkheid van elke Partij in verband met het gebruik van de Oplossing in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door U aangekochte Hardware, ongeacht de rechtsgrond (contractueel of extra-contractueel) en zelfs in geval van zware fout.

7.4. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in deze voorwaarden doen geen afbreuk aan de regels inzake productaansprakelijkheid.  Wij zijn niet aansprakelijk op basis van de regels inzake productaansprakelijkheid wanneer de schade wordt veroorzaakt, zowel door een gebrek in de Oplossing, als door Uw schuld of die van een persoon voor wie U verantwoordelijk bent.

8. Duur en opzegging

8.1 Deze Voorwaarden treden in werking vanaf de eerste ingebruikname van de Oplossing en worden aangegaan voor de duur van het gebruik van de Oplossing door U, tenzij eerder beëindigd op basis van deze Voorwaarden.

8.2 Deze Voorwaarden komen automatisch tot een einde indien U het gebruik van de Oplossing stopzet.

8.3 Wij kunnen de Voorwaarden buitengerechtelijk te ontbinden lastens U met onmiddellijke ingang indien U op ernstige wijze de Voorwaarden niet naleeft en binnen de 5 werkdagen na ingebrekestelling hiertoe door Ons, nalaat deze niet-naleving te remediëren.

8.4 Wij hebben te allen tijde het recht de Voorwaarden op te zeggen met een opzegtermijn van minstens één maand.

9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Wij blijven te allen tijde de exclusieve en enige eigenaar en/of licentiehouder van alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Oplossing, en op alle hieraan gerelateerde know-how, merken, handelsnamen, logo’s, documenten zoals voorbereidend materiaal, marketingmateriaal, enz.. Alle eventueel daaromtrent voorkomende aanduidingen op enige door Ons ter beschikking gestelde drager dient U onverkort en ongewijzigd te handhaven en te respecteren.

9.2 U stemt ermee in dat:

9.2.1 U Ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt van elke vordering door een derde tegen U ingesteld op grond van inbreuk of vermeende inbreuk van enig Intellectueel Eigendomsrecht op de Oplossing waarvan U kennis heeft;

9.2.2 U geen enkele erkenning mag doen inzake aansprakelijkheid en niet mag instemmen met om het even welke schikking of dading voor gelijk welke vordering inzake Intellectuele Eigendomsrechten zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en

9.2.3 U het recht heeft om, op eigen verzoek en kosten, de leiding te nemen en/of minnelijke regelingen te treffen bij alle onderhandelingen en processen, voortvloeiend uit om het even welke vordering inzake Intellectuele Eigendomsrechten op de Oplossing. U moet ons, op Ons verzoek en kosten, alle redelijke steun verlenen met betrekking tot deze onderhandelingen en processen.

9.3 Niets in deze Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een overdracht van enig Intellectueel Eigendomsrecht van Ons aan U of aan enige derde partij.

10 Gebruik van persoonsgegevens

10.1 Wij verwerken Uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacy beleid dat u hier kan vinden: https://niko.eu/nlbe/legal/privacy

10.2 Indien u camera’s aansluit op uw Oplossing, kan het gebruik van camera’s onderworpen zijn aan plaatselijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld deze in verband met de verwerking van persoonsgegevens en/of het gebruik van (bewakings)camera’s. Gelieve u te informeren zodat u aan de toepasselijke regels voldoet. Wij kunnen niet verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van camera’s  aangesloten op de Oplossing en van camerabeelden.


11. Prijs en betaling

11.1 Het optionele gebruik van de Oplossing via de App, het Webportaal en de Programmeersoftware is thans niet onderworpen aan de betaling van een vergoeding aan Ons doch veronderstelt enkel het rechtmatig bezit van de Hardware en de Software.

11.2 Naarmate de functionaliteit van de Oplossing of van de Software van Derden (indien van toepassing) uitbreidt of er nieuwe versies hiervan worden uitgegeven, zijn Wij gerechtigd om het gebruik van de App, het Webportaal en de Programmeersoftware te onderwerpen aan een vergoeding.


12 Overige bepalingen

12.1 Tenzij uitdrukkelijk voorzien in deze Voorwaarden, mag U Uw rechten of verplichtingen krachtens deze Voorwaarden niet in licentie geven, afstaan of anderszins overdragen zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming .

12.2 De ongeldigheid, onwettigheid of niet-uitvoerbaarheid van om het even welke van de bepalingen van deze Voorwaarden tast de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

12.3 Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door Ons gewijzigd worden en een nieuwe versie zal via Uw Gebruikersaccount meegedeeld worden. Indien U niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient U het gebruik van de Oplossing stop te zetten.

12.4 Deze Voorwaarden en de documenten waar desgevallend naar wordt verwezen vormen samen de totale overeenkomst tussen de Partijen in verband met het onderwerp van deze Voorwaarden en vervangt alle vorige overeenkomsten tussen de Partijen in verband met dit onderwerp.

12.5 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht, zonder afbreuk te doen aan Uw recht op de toepassing van het dwingend recht van de plaats van Uw officiële woonplaats of bedrijfszetel. Alle geschillen die verband hebben met deze Voorwaarden, de aankoop of het gebruik van de Oplossing, het gebruik van de Software of van de Hardware worden beslecht door bevoegde rechtbanken van Gent, afdeling Dendermonde, zonder afbreuk te doen aan Uw recht om op grond van dwingend recht de rechtbank te vatten in het arrondissement van Uw officiële woonplaats of bedrijfszetel.


6


1