Inteligentné riešenie pre domácnos? Niko  
Zmluvné podmienky
Verzia z mája 2018

1. Všeobecné

1.1. Toto Riešenie poskytuje spolo?nos? Niko NV s registrovaným sídlom Industriepark-West 40, B-9100 Sint-Niklaas, s ?. DPH/RPR 0405.045.670, tel. +32 (0)3 778 90 00, e-mail info@niko.be.

1.2. Ak toto Riešenie používate, súhlasíte s týmito Zmluvnými podmienkami.

1.3. Nebudeme uchováva? záznam týchto Zmluvných podmienok. Musíte si ich uloži? sami.

2. Definície:

„Minimálne požiadavky“ sú minimálne požiadavky, ktoré musí vaše zariadenie sp??a? na to, aby ste mohli Riešenie používa? – tieto minimálne požiadavky sú uvedené na adrese http://guide.niko.eu/

„Riešenie“ je inteligentné riešenie pre domácnos? Niko, ktoré sme vyvinuli a ktoré pozostáva z hardvéru a softvéru:

„Hardvér“ je jedno alebo viacero zariadení, ktoré tvoria sú?as? Riešenia, napríklad brána, prepína?e, kamery a ?alšie prvky ?i sníma?e;

„Aplikácia“ je mobilná aplikácia, prostredníctvom ktorej môžete Riešenie používa?;

„Webový portál“ je webová stránka, prostredníctvom ktorej môžete Riešenie používa?;

„Používate?ské konto“ sa týka online registrácie, ktorú musíte dokon?i? a pomocou ktorej sa ako používatelia pripájate k hardvéru;

„Príru?ka“ je príru?ka s pokynmi na používanie Riešenia;

„Práva duševného vlastníctva“ sú všetky práva týkajúce sa vynálezov, patentov, autorských práv, nákresov a modelov, obchodných zna?iek a obchodných mien, databáz, obchodných tajomstiev, know-how a ?alšie práva duševného a priemyselného vlastníctva (zaregistrovaného alebo nezaregistrovaného) a všetky aplikácie s nimi súvisiace, a to kdeko?vek na svete;

„Strana“ znamená vás alebo nás;

„Strany“ znamenajú nás oboch;

„Programovací softvér“ je po?íta?ový program, ktorý vám sprístupníme s cie?om konfigurácie a nastavenia parametrov Riešenia;

„Softvér“ znamená všetok po?íta?ový softvér, ktorý vám sprístup?ujeme alebo ktorý vám dovo?ujeme používa? v rámci Riešenia, okrem iného vrátane opera?ného softvéru ardware, programmeersoftware voor de Oplossing, softvéru, ktorý využíva webový portál, externého programovacieho softvéru, aplikácie a softvéru vrátane všetkých možných aktualizácií a inovácií, ako aj celej súvisiacej dokumentácie;

„Externý softvér“ znamená externý po?íta?ový softvér (i), ktorý je integrovaný do hardvéru a/alebo softvéru, (ii) ktorý na vašu žiados? spája Riešenie s iným hardvérom alebo softvérom a (iii) externý softvér, ktorý umož?uje a reguluje spojenie uvedené v ?asti (ii) vyššie;

„Vy“ a „vaše“ sú výrazy, ktoré sa týkajú koncového používate?a, ktorý si Riešenie zakúpi a/alebo ho používa;

„Vaše zariadenie“ znamená jedno alebo viacero zariadení, ku ktorým máte prístup a prostredníctvom ktorých môžete Riešenie používa?, napríklad PC a/alebo smartfón;

„Zmluvné podmienky“ znamenajú túto dohodu, ktorú ob?as upravujeme a ktorá je dostupná prostredníctvom vášho používate?ského konta;

„My“ alebo „naše“ sú výrazy, ktoré sa týkajú strany definovanej v ?lánku 1.1.

3. Riešenie

3.1. Ak chcete Riešenie používa?, musíte vlastni? nasledovné položky:

3.1.1. hardvér,

3.1.2. používate?ské konto.

3.1.3. Ak chcete Riešenie používa? cez internet (volite?né): funk?né a zabezpe?ené širokopásmové internetové pripojenie v lokalite, v ktorej je nainštalovaný hardvér.  Ste zodpovední za splnenie tejto podmienky a zabezpe?enie takéhoto typu pripojenia nie je sú?as?ou poskytovaného Riešenia.

3.1.4. Ak chcete používa? Riešenie prostredníctvom aplikácie a/alebo ak chcete parametre Riešenia nastavi? sami: aplikácia, programovací softvér a/alebo webový portál rogrammeersoftware, ktoré si môžete nainštalova? a používa? na svojom zariadení.  Dodanie vášho zariadenia nie je sú?as?ou poskytovaného Riešenia.  Webový portál je dostupný prostredníctvom internetu na adrese URL, ktorú vám poskytneme. Aplikácia je dostupná v obchodoch s aplikáciami pre systémy iOS a Android.  Programovací softvér je dostupný na našej webovej stránke.

3.2. Riešenie bude fungova? v súlade s ustanoveniami uvedenými v zmluvných podmienkach, s príru?kou alebo s technickými parametrami, ktoré sme vám poskytli. Pokia? ide o ostatné záležitosti, neponúkame ani neprijímame žiadne explicitné ?i implicitné, zákonné ani iné záruky ?i podmienky v súvislosti so stavom, kvalitou, výkonnos?ou alebo vhodnos?ou vzh?adom na ú?el poskytovaného Riešenia, a vylu?ujeme všetky takéto podmienky alebo záruky v zákonne povolenom rozsahu.

3.3. Riešenie sa dodáva iba do krajín uvedených na našej webovej stránke.

3.4. V prípade otázok sa môžete spoji? s naším oddelením zákazníckeho servisu, pri?om kontaktné údaje nájdete na webovej stránke www.niko.be.

4. Hardvér

4.1. Hardvér je nevyhnutný na to, aby ste mohli Riešenie používa?.

4.2. Hardvér si nevyžaduje žiaden servis ani údržbu, ak sa výslovne neuvádza inak.

4.3. Hardvér sa môže používa? iba v kombinácii so softvérom a naopak.


5. Softvér

5.1. Ude?ujeme vám neexkluzívne právo na používanie softvéru a príru?ky, a to výhradne na osobné ú?ely a v súlade s pokynmi uvedenými v príru?ke a inými používate?ským pokynmi.

5.2. Ak chcete softvér používa?, vaše zariadenie musí sp??a? minimálne požiadavky.

5.3. Softvér môžete použi? iba na to, aby ste používali Riešenie na osobné ú?ely.

5.4. Ako jednotlivci ani prostredníctvom skupiny, ktorej ste ?lenom, prípadne prostredníctvom pripojenej alebo pridruženej spolo?nosti, sprostredkovate?a ?i inej externej strany nikdy nesmiete:

5.4.1. používa? Riešenie na iné ú?ely ako tie, ktoré sú definované v rámci ?lánku 5.3,

5.4.2. ?alej predáva? softvér, akoko?vek ho použi? na komer?né ú?ely alebo ho sprístup?ova? externým stranám,

5.4.3. ?iasto?ne alebo úplne upravova?, dekompilova?, rozobera? alebo spätne reprodukova? softvér, prípadne ho zlu?ova? s iným po?íta?ovým softvérom s výnimkou prípadov, kedy je takýto postup nevyhnutný alebo povolený s cie?om splni? povinné právne ustanovenia,

5.4.4. za?le?ova? softvér do iného softvéru alebo nepôvodného softvéru, prípadne písa?, vyvíja? alebo ma? už vyvinutý softvér na základe tohto softvéru,

5.4.5. poskytova? podlicencie na používanie softvéru alebo jeho kópiu externým stranám.

5.5. Vyššie uvedené práva na používanie softvéru sú obmedzené na strojový kód. Za žiadnych okolností vám nebude poskytnutý zdrojový kód.

5.6. Ak sa neuvádza inak v dokumentoch súvisiacich s produktom alebo v príru?ke, tieto zmluvné podmienky vám neude?ujú právo na aktualizáciu/inováciu softvéru a naše poskytovanie aktualizácií a inovácií je volite?né.  Ak vám poskytneme aktualizácie alebo inovácie softvéru, vašou povinnos?ou je nainštalova? si uvedené aktualizácie/inovácie a implementova? ich alebo si ich necha? implementova?.  Ak si nenainštalujete aktualizácie/inovácie a neimplementujete ich alebo si ich nenecháte implementova?, nemôžeme vám viac zaru?i? (správne) fungovanie alebo zabezpe?enie Riešenia.  V prípade potreby môžeme z dôvodu zaistenia bezpe?nosti, kompatibility ?i správneho fungovania softvéru implementova? aktualizácie/inovácie aj automaticky.

5.7. Ak Riešenie obsahuje externý softvér, je možné, že používanie takéhoto softvéru podlieha ?alším licen?ným podmienkam. V takom prípade budú tieto podmienky uvedené na adrese www.niko.be.

5.8. Nemôžeme vylú?i?, že sa pri používaní softvéru vyskytnú technické chyby alebo poruchy. Vyhradzujeme si právo z technických ?i bezpe?nostných dôvodov alebo v dôsledku vykonávania údržby v úplnosti alebo ?iasto?ne zamedzi? alebo upravi? prístup k softvéru. Z týchto dôvodov vám nemôžeme zaru?i?, že prístup k softvéru a jeho používanie budú v dôsledku takýchto problémov vždy plynulé a bez prerušení, a zriekame sa v tejto záležitosti akejko?vek zodpovednosti.

6. Vaše povinnosti

6.1. Zaväzujete sa, že budete toto Riešenie používa? v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, s príru?kou a ?alšími používate?skými pokynmi.

6.2. Zaväzujete sa, že budete tieto zmluvné podmienky pravidelne sledova? online, aby ste vždy mali ich najnovšiu verziu, a súhlasíte s tým, že najnovšie znenie zmluvných podmienok nahrádza všetky predchádzajúce verzie, pri?om táto verzia obsahuje jediné platné podmienky medzi nami a vami.

6.3. Riešenie musíte používa? zodpovedne.

6.4. Musíte sa postara? o to, aby vaše zariadenie vždy sp??alo minimálne požiadavky, kým budete Riešenie používa?.

6.5. Vždy si musíte implementova? aktualizácie a inovácie, ktoré pre softvér poskytujeme.

6.6. Riešenie môžete pripoji? k internetu.  S týmto krokom sa viaže bezpe?nostné riziko. Musíte prija? primerané bezpe?nostné opatrenia na minimalizáciu tohto rizika, medzi ktoré okrem iného patrí:

6.6.1. Udržiavanie tajnosti hesla k vášmu používate?skému kontu a nezdie?anie tohto hesla s inými osobami.

6.6.2. Musíte si zabezpe?i? internetové pripojenie a zariadenie pred neoprávneným prístupom, napríklad prostredníctvom hesla, režimu spánku, zabezpe?enia obrazovky a pod.

6.6.3. Zariadenie musíte vybavi? primeraným a efektívnym antivírusovým softvérom.

6.6.4. Ak ste si vedomí toho, že došlo k narušeniu zabezpe?enia vášho zariadenia, musíte nás na túto skuto?nos? okamžite upozorni? a zmeni? si heslo pre používate?ské konto (ak je to ešte možné).

6.7. Musíte dodržiava? túto podmienku, príru?ku a používate?ské pokyny.  Ak rozhodneme, že ste tak neurobili, vyhradzujeme si právo okamžite preruši? poskytovanie Riešenia bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie iných práv, ktoré máme v rámci preceden?ného práva.

7. Zodpovednos?

7.1. Okrem ustanovení uvedených v zmluvných podmienkach, v príru?ke alebo v technických parametroch v súvislosti s Riešením neposkytujeme ani neprijímame žiadne explicitné ani implicitné záruky vz?ahujúce sa na stav, kvalitu, výkonnos? alebo vhodnos? vzh?adom na zamýš?aný ú?el poskytovaného Riešenia, pokia? takéto záruky nevzniknú v dôsledku povinných právnych predpisov.

7.2. Nezodpovedáme za žiadne škody v nasledovných prípadoch:

7.2.1. Ak vaše zariadenie nesp??a minimálne požiadavky a/alebo nie je primerane zabezpe?ené.

7.2.2. Ak neimplementujete všetky aktualizácie alebo inovácie, ktoré vám poskytneme.

7.2.3. Ak nedodržíte pokyny na používanie Riešenia uvedené v príru?ke, v používate?ských pokynoch, na webovom portáli alebo na našej webovej stránke.

7.2.4. Ak nedodržíte niektorý zo záväzkov uvedených v zmluvných podmienkach.

7.2.5. Ak je pripojenie k internetu alebo k bezdrôtovým komponentom Riešenia nedostato?né alebo ak žiadne pripojenie neexistuje.

7.2.6. Ak dochádza k prerušeniam alebo poruchám elektrickej siete, za ktoré nezodpovedáme.

7.2.7. Ak ste Riešenie pripojili k externému zariadeniu alebo softvéru, ktorý sme neautorizovali.

7.3. V rozsahu povolenom platnými zákonmi je zodpovednos? každej strany vo vz?ahu k používate?ovi Riešenia v každom prípade obmedzená na sumu zaplatenú za hardvér bez oh?adu na právny základ (zmluvný alebo mimozmluvný), a to aj v prípade vážnejších chýb.

7.4. Tieto vylú?enia a obmedzenia súvisiace so zodpovednos?ou uvedené v zmluvných podmienkach neporušujú pravidlá týkajúce sa zodpovednosti za výrobky.  V zmysle pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za výrobky nezodpovedáme za škody vyplývajúce v dôsledku poruchy Riešenia alebo spôsobené vašou vinou ?i vinou inej osoby, za ktorú ste zodpovední.

8. Doba trvania a ukon?enie zmluvy

8.1 Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnos? od uvedenia Riešenia do prevádzky a platia dovtedy, kým Riešenie používate, ak zmluvu neukon?íte skôr na základe týchto zmluvných podmienok.

8.2 Tieto zmluvné podmienky automaticky strácajú platnos?, ak Riešenie prestanete používa?.

8.3 Okrem toho máme právo s okamžitou platnos?ou vás mimosúdne vyviaza? z týchto zmluvných podmienok, ak sa dopustíte vážneho porušenia týchto zmluvných podmienok a ak do 5 pracovných dní od toho, ako vás na toto porušenie upozorníme, situáciu nenapravíte.

8.4 Tieto zmluvné podmienky môžeme kedyko?vek ukon?i? s výpovednou lehotou aspo? jeden mesiac.

9. Práva duševného vlastníctva

9.1 Za každých okolností zostávame exkluzívnym a výhradným vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva týkajúcich sa Riešenia a patria nám aj všetky súvisiace know-how, obchodné zna?ky, obchodné mená, logá, dokumenty ako prípravné materiály, marketingové materiály a pod. Všetky možné súvisiace upozornenia uvedené na akomko?vek nosi?i, ktoré vám sprístupníme, musíte v úplnosti a bez zmeny dodržiava?.

9.2 Súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami:

9.2.1 písomne nás budete okamžite informova? o všetkých nárokoch externých strán vo?i vám na základe porušenia alebo predpokladaného porušenia akýchko?vek práv duševného vlastníctva týkajúcich sa softvéru, ktorých ste si vedomí,

9.2.2 bez písomného súhlasu od nás nesmiete uzna? žiadnu zodpovednos? ani udeli? súhlas s rezolúciou alebo vyrovnaním vo veci nárokov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva a

9.2.3 máte právo na vlastnú žiados? alebo na vlastné náklady vyvinú? iniciatívu a/alebo dospie? k mimosúdnemu vyrovnaniu v rámci všetkých rokovaní a právnych prípadov, ktoré vyplývajú z nárokov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva pre Riešenie. Na našu žiados? a náklady nám musíte poskytnú? primeranú pomoc v súvislosti s týmito rokovaniami a súdnymi konaniami.

9.3 Žiadnu ?as? týchto zmluvných podmienok nemožno interpretova? ako odovzdanie našich práv duševného vlastníctva vám alebo inej externej strane.

10 Používanie osobných údajov

10.1 Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu: https://niko.eu/sksk/legal/privacy

10.2 Ak k Riešeniu pripojíte kamery, používanie týchto kamier môže podlieha? miestnym nariadeniam, napríklad nariadeniam týkajúcim sa spracovania osobných údajov a/alebo používania (bezpe?nostných) kamier. Informujte sa do takej miery, aby ste boli schopní dodržiava? platné zásady. Nenesieme zodpovednos? za používanie kamier pripojených k Riešeniu alebo za používanie kamerových snímok.


11. Cena a platba

11.1 Volite?ný spôsob používania Riešenia prostredníctvom aplikácie, webového portálu a programovacieho softvéru si momentálne nevyžaduje platbu poplatku, ale existuje predpoklad právneho vlastníctva hardvéru a softvéru.

11.2 V prípade vylepšenia funkcií Riešenia alebo externého softvéru (ak sa vás to týka) alebo v prípade vydania nových verzií máme nárok na to, aby sme od vás pri používaní aplikácie, webového portálu a programovacieho softvéru vyžadovali platbu.


12 ?alšie ustanovenia

12.1 Ak to nie je výslovne uvedené v týchto zmluvných podmienkach, nemôžete ponúka? licencie na uvedené práva ?i záväzky v zmysle týchto zmluvných podmienok, ani sa ich nemôžete vzda? ?i ich inak prenies? bez písomného povolenia.

12.2 Neplatnos?, nezákonnos? ?i nevynútite?nos? niektorých ustanovení v rámci týchto zmluvných podmienok nemá vplyv na platnos?, zákonnos? a vynútite?nos? iných ustanovení v rámci týchto zmluvných podmienok.

12.3 Tieto zmluvné podmienky môžeme kedyko?vek meni?, pri?om novú verziu nájdete na svojom používate?skom konte. Ak s týmito zmenami nebudete súhlasi?, musíte Riešenie presta? používa?.

12.4 Tieto zmluvné podmienky a ?alšie uvedené dokumenty spolu tvoria integrálnu dohodu medzi stranami vo veci dodržiavania týchto zmluvných podmienok, pri?om nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi stranami v tejto veci.

12.5 Tieto zmluvné podmienky sa riadia iba belgickými zákonmi bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo na uplatnenie prevažujúcich záväzných ustanovení v mieste, kde máte oficiálne bydlisko alebo registrované obchodné sídlo. Všetky spory súvisiace s týmito zmluvnými podmienkami, nákupom alebo používaním Riešenia ?i s používaním softvéru alebo hardvéru bude rieši? kompetentný súdny dvor v Ghente, okres Dendermonde, a to bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo obráti? sa v zmysle záväzného zákona na súdny dvor v mieste, kde máte oficiálne bydlisko alebo registrované obchodné sídlo.


6


1