Dolocila in pogoji uporabe - Niko pametne rešitve

Razlicica Máj 2022

Uvod

Ta dolocila in pogoji uporabe ("Dolocila in pogoji") opredeljujejo razmerje med vami in Nikom pri uporabi Niko
pametnih rešitev, kot sta avtomatizacija doma in nadzor dostopa ter njihova konfiguracija. Te rešitve se v
nadaljnjem besedilu imenujejo "rešitve" in sestavljajo jih naslednje komponente:

- Strojna oprema Niko, to so izvirne naprave, ki so na voljo pod blagovno znamko Niko, kot so prehodi
Niko, vozlišca, kontrolniki, vmesniki, stikala, kamere, upravljalni zasloni in drugi akterji (v nadaljnjem
besedilu skupaj navedeni kot "strojna oprema Niko").
- Programska oprema Niko, ki je programska oprema, ki vam omogoca namestitev, konfiguracijo in
upravljanje rešitve. Odvisno od vaše rešitve lahko to vkljucuje naslednja podrocja uporabe (v nadaljnjem
besedilu skupaj navedene kot "programska oprema Niko"):

o vgradna programska oprema, ki je vnaprej namešcena na strojni opremi Niko;
o programska oprema, ki poganja uporabniški portal Niko in vam omogoca, da po potrebi
ustvarite in upravljate svoj racun Niko;
o aplikacija Niko, ki jo po potrebi lahko uporabite za konfiguriranje in upravljanje rešitve prek
operacijskega zaslona ali pametnega telefona ali tablice.

Dolocila in pogoji med drugim opisujejo, kaj lahko pricakujete od Nika, kakšne so vaše pravice in kaj Niko
pricakuje od vas, ko uporabljate rešitev. Nekatere rešitve, kot je Niko Home Control, vam omogocajo tudi
povezavo s pametnimi napravami ali rešitvami tretjih oseb in upravljanje s temi prek rešitve. Ta vidik je
obravnavan tudi v teh dolocilih in pogojih.

Z uporabo rešitve (kot je opredeljeno spodaj) se strinjate s temi dolocili in pogoji. Uporaba drugih dolocil in
pogojev in/ali vaših lastnih dolocil in pogojev je izrecno izkljucena, razen ce smo se s tem pisno strinjali.

Poleg teh dolocil in pogojev ima Niko tudi politiko zasebnosti. Ta politika kot taka ni del teh dolocil in pogojev,
vendar je pomembno, da jo razumete, da boste vedeli, kateri osebni podatki se obdelujejo, ko uporabljate rešitev,
na kakšen nacin, kdo in za kakšne namene podatke obdeluje, in kakšne so vaše pravice v zvezi s tem. Politiko
zasebnosti si lahko preberete http://www.niko.eu/privacy.

Kjer je v teh dolocilih in pogojih navedeno "Niko", "mi", "nas" ali "naš", to pomeni Niko NV, s sedežem na
naslovu Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, Crossroads Bank za številko podjetja 0405.450.607,
www.niko.eu, info@niko.eu.

Ce imate vprašanja ali pripombe o uporabi rešitve, se obrnite na svojega monterja. Na nas se lahko obrnete tudi
neposredno in svoja vprašanja ali komentarje pošljete po pošti na zgornji naslov ali po e-pošti na info@niko.eu.
Vprašanja o vaših osebnih podatkih lahko naslovite na dataprotectionofficer@niko.eu.

Teh pogojev ne bomo arhivirali. Shraniti si jih morate sami.


1. Uporaba rešitve

Splošno

1.1. Rešitev boste uporabljali z ustrezno in razumno previdnostjo v skladu s temi dolocili in pogoji, prirocnikom in
drugimi navodili za uporabo, ki se nanašajo na vašo rešitev.

1.2. Za uporabo rešitve morate imeti naslednje:

(i) Upravljalni zaslon ali po izbiri (vendar ni vkljucen v rešitev) racunalnik, pametni telefon ali tablico, ki je v
opremi z najnovejšo varnostno programsko opremo in izpolnjuje minimalne zahteve, ki si jih lahko
preberete v trgovinah Google Play Store in Apple Store (pametni telefon in tablica),
https://www.niko.eu/nl-be/downloads/software (bedieningsscherm) ali http://guide.niko.eu/ (racunalnik);
(ii) Uporabniški racun, ki ga je treba ustvariti prek uporabniškega portala Niko ali aplikacije Niko, odvisno od
primera;
(iii) Ce želite rešitev upravljati na daljavo in/ali jo sami konfigurirati:
o Širokopasovna internetna povezava:
? na mestu, kjer bo rešitev namešcena. Odvisno od vaše rešitve je lahko ta povezana brezžicno
ali prek žicnega interneta (Ethernet),
? za napravo, ki jo želite uporabiti za nadzor rešitve, prek WiFi-ja ali mobilnih podatkov.
Dodatni stroški za narocnino ali uporabo v rešitev niso vkljuceni. Za to ste odgovorni sami.
o Ustrezna aplikacija Niko, ki je na voljo v trgovinah Apple Store (za uporabnike iOS) in Google Play
Store (za uporabnike Android).

Za vec informacij si oglejte naš spletni katalog izdelkov, ki je na voljo na spletni strani
https://www.niko.eu/sk-sk/na%C5%A1e-produkty ali prirocnik vaše rešitve, ki je priložen strojni opremi.
       
1.3. Povezava rešitve z internetom vedno vkljucuje varnostno tveganje. Niko nima nadzora nad vašo internetno
povezavo. Za omejitev tega tveganja morate sprejeti ustrezne varnostne ukrepe, ki pa niso omejeni na
naslednje ukrepe:

(i) Geslo vašega uporabniškega racuna naj bo strogo zaupno in ne delite ga z nikomer. Prav tako se
izogibajte uporabi funkcij, kot so podatki o samodopolnjevanju racuna ali gesla.
(ii) Zavarujte svojo internetno povezavo in napravo pred nepooblašcenim dostopom in uporabo, na primer z
geslom in dovolj ucinkovito in posodobljeno varnostno programsko opremo.

Ce izveste za kakršnokoli zlorabo vaše povezave ali uporabniškega racuna ali sumite na takšno zlorabo,
nas o tem nemudoma obvestite in v kolikor imate dostop, geslo takoj spremenite.
       
       
Licenca za koncnega uporabnika programske opreme Niko

1.4. Programska oprema Niko in vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine v njej so izkljucna last
podjetja Niko. Razumete in strinjate se, da lastništvo programske opreme Niko ni preneseno na vas, ampak
je licencirano na vas znotraj omejitev, dolocenih v teh dolocilih in pogojih. Uporabniške pravice, ki jih podeli
Niko, so omejene na tiste, ki so izrecno navedene v tem razdelku.
       
1.5. Niko vam podeljuje osebno, neizkljucno, neprenosljivo in nepodlicencirano pravico uporabe programske
opreme Niko za namestitev, konfiguracijo in delovanje vaše rešitve v skladu s temi dolocili in pogoji. Trajanje
pravice do uporabe je omejeno na cas uporabe rešitve.
       
1.6. Programsko opremo Niko lahko uporabljate samo za lastno osebno in nekomercialno uporabo.

1.7. Ce rešitev vsebuje programsko opremo tretjih oseb, to je programsko opremo, ki je ni razvil Niko, lahko za
uporabo te programske opreme veljajo dodatni licencni pogoji. V tem primeru so ti pogoji navedeni na
portalu, kjer se nahaja programska oprema.

1.8. Za namene varnostnega kopiranja ste upraviceni do ene kopije programske opreme Niko.

1.9. Pravica do uporabe ne vkljucuje pravice, neposredno ali posredno, vas ali preko posrednika ali katerekoli
druge tretje osebe:

(i) za uporabo programske opreme Niko za namene, ki niso opisani v clenih 1.5 in 1.6;
(ii) za kopiranje programske opreme Niko, razen kot dovoljuje clen 1.8;
(iii) za preprodajo ali komercializacijo programske opreme Niko ali jo na kakršenkoli drug nacin dati na
voljo tretjim osebam, tudi ce je to storjeno brezplacno;
(iv) kar zadeva strojno-programsko opremo Niko za uporabo ali namestitev v celoti ali delno na napravo, ki
ni strojna oprema Niko;
(v) kar zadeva aplikacije Niko za uporabo ali namestitev na katerokoli napravo, ki ni vaša, ki se uporablja
za konfiguriranje in upravljanje vaše rešitve. Uporaba ali namestitev na katerokoli drugo napravo,
vkljucno z napravami, ki so del rešitve za avtomatizacijo doma ali nadzor dostopa tretjih oseb, ni zajeta
v licenci in je izrecno prepovedana;
(vi) za ustvarjanje izpeljanih del programske opreme Niko ali za spreminjanje, dekompiliranje, razstavljanje
ali obratni inženiring programske opreme Niko ali njene izvorne kode, v celoti ali delno, razen ce so
takšne omejitve prepovedane z veljavno zakonodajo za namene interoperabilnosti, v tem primeru se
strinjate da se boste najprej obrnili na nas in nam dovolili takšne spremembe zaradi interoperabilnosti;
(vii) za združitev programske opreme Niko z drugo programsko opremo ali jo vkljuciti v drugo programsko
opremo ali napisati, razviti ali narociti razvoj druge programske opreme, ki temelji na programski
opremi Niko;
(viii) za podlicenciranje uporabe programske opreme Niko tretjim osebam ali tretjim osebam posredovati
kopijo le-te.

1.10. Pravica do uporabe vkljucuje pravico uporabe programske opreme Niko, kot je navedeno v teh dolocilih in
pogojih, vendar ne vkljucuje dostopa do izvorne kode. Ta v nobenem primeru ne bo prenesena ali na voljo.

1.11. S temi dolocili in pogoji niste samodejno upraviceni do kakršnekoli nadgradnje in/ali posodobitve
programske opreme Niko. Vendar si Niko prizadeva za optimalno delovanje programske opreme Niko in
nenehno išce nacine za izboljšanje programske opreme Niko. Zato lahko vcasih na lastno pobudo
zagotovimo popravek, popravek napak, nadgradnjo ali posodobitev (v nadaljnjem besedilu skupaj navedeni
kot "posodobitve"). Ta dolocila in pogoji veljajo tudi za takšne posodobitve. Kjer Niko omogoci posodobitve,
jih morate namestiti. Potrjujete, da morate izvesti posodobitve, da lahko še naprej uporabljate rešitev in
programsko opremo Niko, in strinjate se, da boste to storili takoj. Ce tega ne storite, (pravilnega) delovanja
ali varnosti rešitve ni vec mogoce zagotavljati. V tem primeru si pridržujemo pravico, da takoj prekinemo z
uporabo in delovanjem vaše rešitve.


Strojna oprema Niko

1.12. Za uporabo rešitve je potrebna strojna oprema Niko.

1.13. Strojna oprema Niko ne vkljucuje nobenega vzdrževanja ali podpore s strani podjetja Niko, razen ce in v
obsegu, ki je dolocen v teh dolocilih in pogojih ali drugih veljavnih dolocilih podjetja Niko.

1.14. Strojno opremo Niko je treba uporabljati samo skupaj s programsko opremo Niko in obratno.

1.15. Brez izrecnega soglasja podjetja Niko ni dovoljeno spreminjati, odpirati, razstavljati, izvajati obratnega
inženiringa ali odstranjevati ali menjati delov strojne opreme Niko ali namešcati nanjo katerokoli programsko
opremo, razen programske opreme Niko. Takšni koraki pomenijo nepravilno uporabo strojne opreme Niko in
bodo razveljavili garancijo, ki jo zagotavlja Niko. Niko tudi ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi tega.
Edina izjema pri tem je menjava potrošnega materiala, kot so baterije (za enkratno uporabo).


Uporaba prek aplikacije Niko

1.16. Ce se odlocite za upravljanje dolocenih funkcij svoje rešitve prek priložene aplikacije Niko, bodo poleg
ostalih dolocb teh dolocil in pogojev veljala naslednja dodatna dolocila in pogoji:

(i) Aplikacijo Niko lahko prenesete samo iz trgovine Apple App Store (uporabniki iOS) ali Google Play Store
(uporabniki Android). Druge trgovine ali viri aplikacij niso podprti; Niko svojih aplikacij ne daje na voljo
prek drugih kanalov, razen trgovine Apple App Store ali Google Play Store. Aplikacij Niko ali sorodnih
datotek .apk (Android) ali .api (iOS), ki so na voljo prek drugih kanalov, ni izdal Niko in so piratske kopije.
Ne moremo jamciti za pravilno delovanje teh razlicic, niti, da so najnovejša razlicica ali da prejemajo
posodobitve. Potrjujete, da uporaba aplikacij Niko prek drugih kanalov, razen trgovine Apple App Store
ali Google Play Store, ni dovoljena in da krši pravice intelektualne lastnine Niko.
(ii) Potrjujete, da se ne nahajate v državi, za katero velja embargo s strani vlade Združenih držav Amerike,
Evropske unije ali njene države clanice ali ki se šteje za pomoc teroristicnim dejavnostim. Nadalje
potrjujete, da niste na nobenem seznamu prepovedanih ali omejenih pogodbenih strank, ki jih je
ustanovila vlada Združenih držav Amerike, Evropske unije ali katerekoli države clanice.
(iii) Niko si pridržuje pravico, vendar ni odgovoren, da obcasno izda posodobitve ali nove razlicice svojih
aplikacij, ki vkljucujejo funkcije in delovanja, ki se lahko razlikujejo od prejšnjih razlicic aplikacije.
Zavezujete se, da boste namestili takšno novo razlicico ali posodobitev, da boste še naprej uporabljali
rešitev, in razumete ter se strinjate, da ne moremo jamciti za podporo in delovanje prejšnjih razlicic in jo
lahko ob izdaji nove razlicice tudi ukinemo.


Povezovanje izdelkov in storitev tretjih oseb

1.17. S svojo rešitvijo lahko povežete naprave ali storitve tretjih oseb ("Povezane rešitve"). V tem primeru
zagotovite, da je povezana rešitev, ki jo želite povezati, združljiva z rešitvijo, primerna za daljinsko
upravljanje, ustrezno deluje ter je pravilno konfigurirana in upravljana. Niko ni odgovoren oz. zadolžen za
povezane rešitve. Potrjujete, da lahko vsaka nerazumna, nenormalna ali napacna uporaba ali konfiguracija
povezave in/ali povezane rešitve povzroci prezgodnjo obrabo ali škodo na rešitvi, povezani rešitvi ali drugih
predmetih ali osebah. Strinjate se, da take škode ne krijejo nobeni veljavni garancijski pogoji in da tudi Niko
za to ne more biti odgovoren. Podjetju Niko boste povrnili škodo za kakršenkoli zahtevek, ki bi se lahko vložil
proti njem v zvezi s tem.

1.18. Prav tako potrjujete in se strinjate, da je uporaba povezane rešitve predmet dolocil in pogojev, ki jih doloci
njen ponudnik, in da ste sami odgovorni za njihovo spoštovanje.

Glede na nacin nastavitve povezave povezane rešitve z vašo rešitvijo je ta dolocila mogoce najti prek
(povezave v) vaši aplikaciji Niko ali prek lastne aplikacije ponudnika tretje osebe. Ce se z dolocili in pogoji ne
strinjate, povezane rešitve ne smete uporabljati.

Ce uporabljate povezano rešitev, ste odgovorni tudi za placilo vseh stroškov, ki jih zaracuna ponudnik tretje
osebe.

1.19. Nadalje se strinjate, da Niko nima nadzora ali pooblastil nad povezano rešitvijo, njenim vzdrževanjem ali
ukinitvijo in da Niko ne nosi nobene odgovornosti, ce ponudnik tretje osebe ukine povezano rešitev in njena
uporaba prek rešitve ni vec mogoca.


Spoštovanje veljavne zakonodaje

1.20. Ker ponujamo naše rešitve v vec državah in se lahko predpisi razlikujejo, so nekatera delovanja vaše rešitve
morda privzeto deaktivirana. Ce jih še vedno želite uporabljati, jih morate aktivirati vi kot koncni uporabnik.
Na vas je, da zagotovite spoštovanje lokalnih predpisov. To velja tudi za uporabo povezanih rešitev ali
naprav, kot so kamere, za katere lahko veljajo tudi posebni predpisi. Potrjujete, da je to vaša odgovornost in
da Niko za to ne more biti zadolžen, ter se zavezujete, da boste podjetju Niko v zvezi s tem povrnili škodo.


Placilo

1.21. Uporaba rešitve je trenutno brezplacna in predpostavlja le zakonito last strojne opreme Niko in programske
opreme Niko, razen zgoraj navedenega v zvezi z uporabo povezanih rešitev prek rešitve.

1.22. Niko se nenehno ukvarja s svojimi rešitvami, da bi izboljšal njihovo delovanje, zagotovil njihovo varnost ali
ponudil dodatna delovanja. Poleg tega sodelujemo in smo odvisni od zunanjih ponudnikov storitev, npr. za
programsko opremo in storitve, povezane z oblakom, ki je nelocljivo povezan z našimi rešitvami. To zahteva
znatne naložbe, ki koristijo vam kot koncnemu uporabniku. Da bi zagotovili vzdrževanje, raven kakovosti,
varnost in nadaljnji razvoj naših rešitev v prihodnosti, si pridržujemo pravico, da uporabo rešitve dolocimo za
placilo. Seveda boste o tem pravocasno obvešceni, nato pa boste imeli pravico, da nadaljujete z uporabo
rešitve z zmanjšanim delovanjem ali prekinete z njeno uporabo. Niko ne more zagotoviti, da bo brezplacna
razlicica še naprej obstajala.


2. Garancija

2.1. Niko jamci, da strojna oprema Niko ob normalni uporabi nima napak v gradivu in izdelavi za obdobje štirih
(4) let od datuma dobave uporabniku. Ta garancija je neodvisna od kakršnihkoli pravic, ki jih imate kot
potrošnik po zakonodaji, in jo Niko prostovoljno ponuja. Za datum dobave se šteje datum izstavitve racuna.
Ce racuna ni mogoce predložiti, bo veljal datum izdelave.

2.2. Ta garancija po izbiri podjetja Niko pokriva popravilo, menjavo ali vracilo okvarjene strojne opreme Niko,
vendar ne krije nobene druge izgube ali škode, nastale zaradi nespoštovanja, vkljucno s stroški tretjih oseb,
ki so morda posredovali brez našega soglasja.

2.3. V primeru nespoštovanja nas morate pisno obvestiti najkasneje v petnajstih (15) koledarskih dneh po
odkritju težave in z jasnim opisom težave. Brez opisa težave bo Niko izvedel le kratek preizkus osnovnih
funkcij strojne opreme Niko.

2.4. Garancija ne velja v naslednjih primerih:

(i) okvara je posledica neupoštevanja teh dolocil in pogojev, prirocnika ali drugih objavljenih navodil za
uporabo, napacne namestitve, nepravilne uporabe, zlorabe ali malomarne uporabe, napacnega
delovanja ali preoblikovanja rešitve ali povezanih rešitev;
(ii) okvara je posledica uporabe rešitve skupaj s povezanimi rešitvami ali drugimi izdelki ali storitvami
tretjih oseb, ki niso združljive ali ne delujejo pravilno;
(iii) uporaba programske opreme Niko je v nasprotju z licencnimi pogoji;
(iv) popravilo ali vzdrževanje, ki ga ni opravil Niko ali ponudnik storitev, ki ga je Niko imenoval;
(v) rešitev je bila spremenjena za spremembo delovanja ali zmogljivosti v nasprotju z navodili podjetja
Niko ali brez njegovega pisnega soglasja ali v nasprotju z veljavno zakonodajo;
(vi) strojna oprema Niko, katere serijska številka je bila odstranjena ali postala necitljiva;
(vii) ne morete ali zavracate onemogocanje zašcitnih ukrepov, kot so gesla, ali nam ne morete dati
dostopa do rešitve ali ne morete dokazati, da ste zakoniti lastnik rešitve, na primer s predložitvijo
dokazila o nakupu;
(viii) pomanjkanje vzdrževanja rešitve ali vzdrževanje je v nasprotju z veljavnimi smernicami za
uporabnike, vkljucno z neuspehom pri namestitvi posodobitev ali nepravocasno namestitvijo
posodobitev;
(ix) okvara je posledica pomanjkanja ali neustrezne zašcite rešitve, naprave, ki jo uporabljate za
delovanje rešitve, ali internetne povezave ali omrežja, s katerim ima rešitev povezavo;
(x) okvara je posledica vzroka, ki ga ni mogoce pripisati podjetju Niko, a ni omejen na nesreco,
poškodbo zaradi vlage, poškodbo zaradi prenapetosti, okvaro (delovanje) podatkovnega ali
elektricnega omrežja itd.;
(xi) okvara je posledica naravne obrabe in trganja ali je nelocljivo povezana z normalno življenjsko dobo
strojne opreme Niko, vkljucno s potrošnim materialom, kot je pokvarjena varovalka ali prazna
baterija, ki jo lahko zamenjate vi, uporabnik, kozmeticne poškodbe, kot so praske, vdrtine, razpoke,
razbarvanje itd., razen ce je to posledica okvare v materialu ali izdelavi;
(xii) okvaro povzroci programska oprema Niko, ki je vgrajena v strojno opremo Niko ali s katero
komunicira;
(xiii) okvaro povzroci programska oprema tretjih oseb, s katero rešitev komunicira ali je namešcena na
njej brez odobritve podjetja Niko;
(xiv) v primerih, ko je odgovornost podjetja Niko izkljucena, kot je opisano v 3. clenu.

2.5. Razen izrecnih garancij, podeljenih v skladu s temi dolocili in pogoji in v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja,
Niko ne daje nobenih drugih izrecnih ali implicitnih garancij v zvezi z rešitvijo, njenim delovanjem,
prodajnostjo, primernostjo za dolocen namen, neprekinjeno uporabo, nekršitvijo ali kako drugace.


3. Odgovornost

3.1. Niko ni odgovoren in pod nobenim pogojem ne more biti zadolžen za kakršnokoli obliko izgube, škode ali
zahtevkov v naslednjih primerih:

(i) naprava, ki jo uporabljate za delovanje vaše rešitve, ni izpolnjevala veljavnih minimalnih zahtev in/ali
je bila neustrezno zašcitena;
(ii) škoda je izkljucno posledica napak ali opustitev na vaši strani ali na strani drugega uporabnika, kot
je navedeno v clenih od 2.4 (i) do (xi);
(iii) škoda je posledica napak ali opustitev tretje osebe, za katere Niko ni odgovoren;
(iv) škodo, ki jo je mogoce pripisati izdelkom in storitvam tretjih oseb, vkljucno s povezanimi rešitvami;
(v) kratke prekinitve razpoložljivosti ali delovanja rešitve zaradi tehnicnega posega (npr. vzdrževanje);
(vi) okvare v delovanju rešitve, nad katerimi Niko glede na najsodobnejšo in tehnologijo nima nadzora;
(vii) uporaba rešitve v nasprotju z veljavno zakonodajo ali za namene, za katere rešitev ni zasnovana ali
namenjena.

3.2. Niko tudi ne odgovarja za kakršnokoli neizpolnjevanje svojih obveznosti do vas zaradi vzrokov, na katere
razumno ne vpliva (na primer: naravne nesrece, dejanja ali opustitve z vaše strani, motnje v delovanju,
nesrece, ki jih povzroci clovek ali naravne katastrofe, epidemicne ali pandemicne zdravstvene krize,
materialne stiske, stavke, kazniva dejanja, zamude pri dobavi ali prevozu ali nezmožnost pridobitve delovne
sile ali materiala preko rednih virov).

3.3. Niko v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo ali zahtevke, ki izhajajo iz uporabe rešitve,
razen ce je to posledica hude malomarnosti ali naklepa. V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, Niko, njegovi
direktorji, zaposleni, agenti ali drugi zastopniki niso odgovorni za kakršnokoli posredno, posebno, nakljucno
ali posledicno škodo (npr. izguba dobicka ali prometa, izguba podatkov, izguba uporabe, stroški popravila,
proizvodni stroški, škoda ugledu ali izguba strank).

3.4. Brez vpliva na uporabo clenov od 3.1 do 3.3 in razen v primerih, kjer to ni dovoljeno z zakonodajo,
odškodnina, ki jo dolguje Niko, kadar je ogrožena njegova odgovornost, nikoli ne sme preseci nabavne cene
rešitve, pod pogojem, da bo dolgovani znesek vedno omejen na dejansko utrpelo in dokazljivo škodo.

3.5. Škodo nam boste povrnili in nas branili pred vsemi zahtevki proti podjetju Niko, ki izvirajo ali izhajajo iz:  

(i) vašega nespoštovanja obveznosti v skladu s temi dolocili in pogoji;
(ii) da Niko upošteva nacrte, specifikacije ali navodila, ki smo jih prejeli od vas;
(iii) spreminjanja (komponnte) rešitve s strani kogarkoli drugega kot podjetja Niko ali brez našega
soglasja;
(iv) uporabe rešitve skupaj z drugimi izdelki.

3.6. Izkljucitve in omejitve odgovornosti, vkljucene v ta dolocila in pogoje, nikakor niso namenjene omejevanju ali
izkljucitvi naše odgovornosti v primerih, kjer to ni dovoljeno z zakonodajo, kot so pravila, ki urejajo
odgovornost za izdelke. Ce je škoda hkrati posledica okvare v rešitvi in napake ali pomanjkljivosti na vaši
strani ali na osebi, za katero ste odgovorni, bo zadolženost podjetja Niko ustrezno omejena.


4. Trajanje in prenehanje

4.1. Ta dolocila in pogoji se uporabljajo od prve uporabe rešitve in veljajo tako dolgo, dokler uporabljate ali imate
v lasti rešitev, pod pogojem, da lahko Niko obcasno spremeni dolocila in pogoje v v skladu s clenom 6.3
Dolocil in pogojev ter z izjemo clenov 2, 3 in 5, ki se še naprej uporabljajo po uporabi rešitve.

4.2. Ce kršite ta dolocila in pogoje, si Niko pridržuje pravico do takojšnjega prenehanja storitve in delovanja vaše
rešitve, takoj ko je zaznana kršitev.


5. Pravice intelektualne lastnine

5.1. Niko ostaja ves cas izkljucni in edini lastnik in/ali pridobitelj licence vseh pravic intelektualne lastnine v zvezi
z rešitvijo in vsemi povezanimi dokumenti in gradivi. Vse pomembne navedbe na kateremkoli nosilcu,
posredovanem s strani podjetja Niko, ostajajo v celoti veljavne in nespremenjene.

5.2. Vi:

(i) nas boste nemudoma pisno obvestili o kakršnemkoli zahtevku tretje osebe proti vam zaradi kršitve
ali domnevne kršitve katerekoli pravice intelektualne ali druge lastninske pravice tretje osebe v zvezi
z rešitvijo, s katero ste seznanjeni;
(ii) brez našega predhodnega pisnega soglasja ne boste priznali odgovornosti in se ne boste strinjali s
kakršnokoli poravnavo ali kompromisom za kakršenkoli zahtevek;
(iii) boste nemudoma pisno obvestili podjete Niko o kakršnikoli kršitvi pravic intelektualne lastnine
podjetja Niko, s katerimi ste seznanjeni.

5.3. Niko bo prevzel vodilno vlogo v vseh postopkih in/ali pogajanjih, vkljucno s tistimi, katerih cilj je doseci
sporazumno poravnavo, ki izhajajo iz kakršnegakoli zahtevka v zvezi z domnevno kršitvijo pravic
intelektualne ali druge lastnine v zvezi z rešitvijo. Podjetju Niko boste na njegovo zahtevo zagotovili vso
razumno podporo v zvezi s temi pogajanji in postopki.

5.4. Nic v teh dolocilih in pogojih se ne razume kot podeljevanje kakršnekoli pravice intelektualne lastnine z naše
strani vam ali katerikoli tretji osebi, razen pravice do uporabe, ki vam je podeljena v skladu s temi dolocili in
pogoji v zvezi s programsko opremo Niko in samo v obsegu, ki je zagotovljen tukaj.

6. Druge dolocbe

6.1. Brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Niko vam ni dovoljeno licencirati, dodeliti ali kako drugace
prenašati svojih pravic ali obveznosti po teh dolocilih in pogojih, v celoti ali delno.

6.2. Neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost katerekoli dolocbe teh dolocil in pogojev ne vpliva na veljavnost,
zakonitost in izvršljivost preostalih dolocb teh dolocil in pogojev. Neveljavna ali neizvršljiva dolocba se
nadomesti z dolocbo, ki najbolj ustreza prvotnemu namenu prizadete dolocbe.

6.3. Niko lahko kadarkoli spremeni ta dolocila in pogoje, nova razlicica pa bo sporocena prek vašega
uporabniškega racuna, aplikacije Niko in/ali spletnega mesta Niko. Nadaljnja uporaba rešitve po
posredovanju nove razlicice pomeni, da jo brezpogojno sprejemate. Ce se s spremembami ne strinjate,
morate prekiniti z uporabo rešitve.

6.4. Ta dolocila in pogoji ter navedeni dokumenti, ce obstajajo, predstavljajo celotno pogodbo med Nikom in vami
v zvezi z uporabo vaše rešitve in nadomešcajo vse prejšnje sporazume, ki se nanašajo na isto zadevo.

6.5. Te pogoje ureja izkljucno belgijska zakonodaja, brez poseganja v vašo pravico kot potrošnika do uporabe
obvezne zakonodaje v kraju vašega uradnega prebivališca.

6.6. Morebitne spore v zvezi s temi dolocili in pogoji, nakupom ali uporabo rešitve bo reševalo pristojno sodišce v
Gentu, oddelek Dendermonde, ki bo imelo izkljucno pristojnost za obravnavanje, brez poseganja v vašo
pravico kot potrošnika, da sprožite spor pred sodišcem vašega uradnega prebivališca po obvezni
zakonodaji.