Niko Smart Home Solution  
Bestämmelser och villkor
Version maj 2018

1. Allmänt

1.1. Solution tillhandahålls av Niko NV, med säte på Industriepark-West 40, B-9100 Sint-Niklaas, Belgien, med VAT/RPR 0405.045.670, tel. +32 (0)3 778 90 00, e-post info@niko.be.

1.2. Genom att använda Solution accepterar du dessa Bestämmelser och villkor.

1.3. Dessa Bestämmelser och villkor finns inte tillgängliga som fil. Du måste själv spara dem.

2. Definitioner:

”Minimikrav” hänvisar till minimikraven som din enhet måste uppfylla för att använda Solution – minimikraven anges på http://guide.niko.eu/  

”Solution” hänvisar till Niko Smart Home Solution som vi har utvecklat, som består av maskinvara och programvara:

”Maskinvara” hänvisar till en eller flera enheter som utgör en del av Solution, såsom gateway, brytare, kameror och andra ställdon och sensorer,

”App” hänvisar till mobilappen via vilken du kan använda Solution,

”Webbportal” hänvisar till webbplatsen via vilken du kan använda Solution,

”Användarkonto” hänvisar till registreringen online som du måste slutföra, och via vilket du kan ansluta till maskinvaran som en användare,

”Manual” hänvisar till manualen för att använda Solution,

”Immateriella rättigheter” hänvisar till alla rättigheter beträffande uppfinningar, patent, copyrights, ritningar och modeller, varumärken och handelsnamn, databaser, företagshemligheter, know-how och alla andra immateriella och industriella rättigheter (både registrerade och oregistrerade) och alla tillämpningar av dessa, var som helst i världen,

”Part” hänvisar till dig eller oss,

”Parter” hänvisar till oss båda,

”Programmeringsprogramvara” är datorprogrammet som vi gör tillgängligt för dig för att du ska kunna konfigurera och parametrisera Solution,

”Programvara” hänvisar till all datorprogramvara som vi gör tillgängligt för dig eller låter dig använda inom ramverket för Solution, inklusive men inte begränsat till operativ programvara hos ardware, programmeersoftware voor de Oplossing, programvaran som körs på webbportalen, tredjeparts programmeringsprogramvara, appen och programvaran, inklusive alla möjliga uppdateringar och uppgraderingar samt all tillhörande dokumentation,

”Tredjeparts programvara” hänvisar till datorprogramvara från tredje part (i) som är integrerad i maskinvaran och/eller programvaran, (ii) som länkar Solution till annan maskinvara eller programvara på din begäran, och (iii) programvara från tredje part som aktiverar och styr länken under (ii) ovan,

”Du” och ”din” hänvisar till slutanvändaren som köper och/eller använder Solution,

”Din enhet” hänvisar till en eller flera enheter som du har åtkomst till och via vilka du kan använda Solution, som en dator och/eller smartphone,

”Bestämmelser och villkor” hänvisar till detta avtal, som emellanåt kan ändras och är tillgängligt via ditt användarkonto,

”Vi” eller ”vår” hänvisar till parten som definieras i paragraf 1.1.

3. Solution

3.1. För att kunna använda Solution måste du ha följande:

3.1.1. Maskinvara

3.1.2. Ett användarkonto.

3.1.3. Om du vill använda Solution via internet (valfritt): en fungerande och säker bredbandsanslutning på den plats där maskinvaran är installerad.  Du är ansvarig för att tillhandahålla denna anslutning, det ingår inte i Solution att tillhandahålla denna typ av anslutning.

3.1.4. Om du vill använda Solution via appen och/eller själv vill ställa in parametrar för Solution: appen, programmeringsprogramvaran och/eller webbportalen rogrammeersoftware som du kan installera och använda via din enhet.  I Solution ingår inte att tillhandahålla din enhet.  Webbportalen är tillgänglig via internet på den internetadress (URL) som vi tillhandahåller. Appen är tillgänglig i IOS och Androids appbutik.  Programmeringsprogramvaran är tillgänglig på vår webbplats.

3.2. Solution fungerar enligt bestämmelserna i Bestämmelser och villkor, manualen eller specifikationerna du fått. Vi ger eller accepterar med avseende på något annat inga uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller andra garantier eller villkor, beträffande skicket, kvaliteten, prestandan eller lämpligheten för Solutions syfte, och sådana villkor eller garantier utesluts såvida inte och i den utsträckning som en sådan uteslutning är förbjuden enligt lag.

3.3. Solution levereras endast i de länder som anges på vår webbplats.

3.4. Om du har frågor kan du kontakta vår kundtjänst med kontaktuppgifterna som finns på webbplatsen www.niko.be.

4. Maskinvara

4.1. Maskinvaran är nödvändig för att kunna använda Solution.

4.2. Maskinvaran behöver ingen support eller underhåll, såvida inget annat anges.

4.3. Maskinvaran får endast användas med programvaran, och vice versa.


5. Programvara

5.1. Vi beviljar dig en icke-exklusiv rätt till programvaran och manualen uteslutande i syfte att använda Solution för dina personliga ändamål, i enlighet med manualen och andra anvisningar.

5.2. För att kunna använda programvaran måste din enhet uppfylla minimikraven.

5.3. Programvaran kan endast tas i bruk för att använda Solution för dina egna ändamål.

5.4. Du ska inte, antingen självständigt eller via en grupp som du tillhör, eller via ett anslutet eller närstående företag, en mellanhand eller någon annan tredje part:

5.4.1. Använda Solution för något annat ändamål än de som definieras i paragraf 5.3,

5.4.2. Sälja programvaran, kommersialisera den på något sätt eller göra den tillgänglig för tredje part,

5.4.3. Ändra, dekompilera, demontera eller omvänt konstruera programvaran delvis eller fullständigt, eller slå ihop den med annan datorprogramvara, utom när och i den mån det är nödvändigt eller tillåtet för att uppfylla tvingande lagbestämmelser,

5.4.4. Uppta programvaran i annan programvara eller härledd programvara, eller skriva, utveckla eller låta utveckla programvara baserat på denna programvara,

5.4.5. Bevilja underlicenser för användning av programvaran till tredje part eller ge en kopia till tredje part,

5.5. Användarens ovan nämnda rättigheter till programvaran är begränsade till maskinkoden. Under inga omständigheter kommer källkoden att tillhandahållas.

5.6. Såvida inget annat specificeras i produktspecifika dokument eller manualen ger dessa Bestämmelser och villkor inte rätten till någon uppgradering/uppdatering av programvaran och vi kan välja om vi vill tillhandahålla uppdateringar och uppgraderingar.  Om vi tillhandahåller uppdateringar och uppgraderingar för programvaran måste du installera dessa uppdateringar/uppgraderingar genom att implementera dem eller få dem implementerade.  Om du inte installerar uppdateringar/uppgraderingar, implementerar dem eller får dem implementerade, kan vi inte längre garantera att Solution fungerar (korrekt) eller Solutions säkerhet.  Vi kan implementera uppdateringar/uppgraderingar automatiskt om det är nödvändigt av säkerhets- eller kompatibilitetsskäl, eller för att säkerställa att programvaran fungerar som den ska.

5.7. När Solution innehåller programvara från tredje part kan det hända att den programvaran är föremål för ytterligare licensvillkor. I så fall anges dessa villkor på www.niko.be.

5.8. Vi kan inte utesluta att tekniska fel eller defekter uppstår i programvaran. Vi förbehåller oss rätten att, av tekniska eller säkerhetsskäl eller på grund av underhåll, helt eller delvis upphäva eller ändra åtkomst till programvaran. Av dessa anledningar kan vi inte garantera att åtkomst till och användningen av programvaran alltid kommer att vara oavbruten och störningsfri och vi frånsäger oss allt ansvar för detta.

6. Ditt ansvar

6.1. Du förbinder dig att använda Solution i enlighet med dessa Bestämmelser och villkor, manualen och andra användaranvisningar.

6.2. Du förbinder dig att regelbundet läsa dessa Bestämmelser och villkor online, så att du alltid har den allra senaste versionen, och samtycker till att den senaste versionen av Bestämmelser och villkor ersätter alla tidigare versioner, och är de enda villkoren som gäller mellan dig och oss.

6.3. Du ska använda Solution på ett ansvarsfullt sätt.

6.4. Du ska säkerställa att din enhet alltid uppfyller minimikraven så länge som du använder Solution.

6.5. Du ska alltid implementera uppdateringar eller uppgraderingar som vi tillhandahåller för programvaran.

6.6. Du kan ansluta Solution till internet.  Det innebär en säkerhetsrisk. Du måste vidta adekvata säkerhetsåtgärder för att minimera denna risk, såsom men inte begränsat till:

6.6.1. Hålla lösenordet till ditt användarkonto strikt hemligt och inte ge det till någon.

6.6.2. Du ska säkra din internetanslutning och din enhet mot obehörig åtkomst, till exempel genom användning av ett lösenord, viloläge, skärmsäkerhet, etc.

6.6.3. Du ska förse din enhet med ett adekvat och effektivt virusskydd.

6.6.4. Om du upptäcker att säkerheten för din enhet har äventyrats ska du omedelbart meddela oss det och ändra lösenordet till ditt användarkonto (om det fortfarande är möjligt).

6.7. Du ska följa dessa villkor, manualen och användaranvisningarna.  Om vi upptäcker att du inte gör det förbehåller vi oss rätten att omedelbart avbryta tillhandahållandet av Solution, utan att det påverkar utövandet av andra rättigheter som vi har enligt lagen.

7. Ansvar

7.1. Utöver bestämmelserna i Bestämmelser och villkor, manualen och specifikationerna ger eller accepterar vi med avseende på Solution inga uttryckliga eller underförstådda garantier beträffande skicket, kvaliteten, prestandan eller lämpligheten för Solutions avsedda syfte, såvida inte och i den mån sådana garantier uppstår från tvingande lag.

7.2. Vi har inget ansvar för någon typ av skada i följande fall:

7.2.1. Din enhet uppfyller inte minimikraven och/eller är ofullständigt säkrad.

7.2.2. Du underlåter att implementera alla uppdateringar eller uppgraderingar som vi tillhandahåller.

7.2.3. Du underlåter att följa bruksanvisningen för Solution, enligt instruktioner i manualen, användaranvisningarna, webbportalen eller vår webbplats.

7.2.4. Du uppfyller inte en av skyldigheterna som ingår i Bestämmelser och villkor.

7.2.5. Det finns ingen eller en otillräcklig anslutning till internet eller Solutions trådlösa komponenter.

7.2.6. Det finns störningar på eller problem med elnätet som vi inte kan hållas ansvariga för.

7.2.7. Du har anslutit Solution till utrustning eller programvara från tredje part som inte godkänts av oss.

7.3. I den mån det tillåts enligt tillämplig lag är ansvaret hos varje part med avseende på användaren av Solution, i alla händelser, begränsat till det belopp som betalats för maskinvaran, oavsett den rättsliga grunden (inom eller utom avtal), och även i händelse av allvarliga fel.

7.4. Undantagen och begränsningarna med avseende på ansvar som ingår i dessa Bestämmelser och villkor bryter inte mot reglerna gällande produktansvar.  På grundval av reglerna gällande produktansvar har vi inget ansvar om skadan är orsakad av en defekt i Solution, eller av dig eller någon annan person som du är ansvarig för.

8. Varaktighet och uppsägning

8.1 Dessa Bestämmelser och villkor träder i kraft från första idrifttagandet av Solution och gäller så länge som Solution används av dig, såvida användningen inte avslutas i förtid baserat på dessa Bestämmelser och villkor.

8.2 Dessa Bestämmelser och villkor avslutas automatiskt om du slutar använda Solution.

8.3 Vi har även rätten att upplösa dessa Bestämmelser och villkor utomrättsligt gentemot dig med omedelbar verkan om du på allvarligt sätt brutit mot dessa Bestämmelser och villkor och inte åtgärdar detta inom 5 arbetsdagar efter att vi informerat dig.

8.4 Vi har rätten att när som helst avsluta dessa Bestämmelser och villkor med en uppsägningstid på minst en månad.

9. Immateriella rättigheter

9.1 Vi förblir alltid den enda ägaren av all immateriell egendom i Solution, all förknippad know-how, alla varumärken, handelsnamn, logotyper, dokument såsom förberedande material, marknadsföringsmaterial, etc. Alla möjliga relaterade indikationer som uppträder på någon bärare som gjorts tillgänglig av oss ska hållas kompletta och oförändrade av dig.

9.2 Du samtycker till att:

9.2.1 Du ska omedelbart informera oss skriftligen om alla inlämnade fordringar från tredje part gentemot dig baserade på kränkning eller förmodad kränkning av någon immateriell rättighet för programvaran, som du är medveten om,

9.2.2 Du får inte medge något ansvar eller samtycka till något beslut eller någon uppgörelse beträffande en fordran beträffande immateriella rättigheter utan föregående skriftligt tillstånd från oss, och

9.2.3 Du har rätten att, på din egen begäran och bekostnad, ta initiativet och/eller nå en uppgörelse i godo i alla förhandlingar och rättsfall som föranletts av en fordran beträffande immateriella rättigheter till Solution. Du måste tillhandahålla oss, på vår begäran och bekostnad, all rimlig hjälp beträffande sådana förhandlingar och rättsfall.

9.3 Ingenting i dessa Bestämmelser och villkor ska tolkas som en överföring av immateriell egendom från oss till dig eller en tredje part.

10 Användning av personuppgifter

10.1 Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy som du hittar här: https://niko.eu/svse/legal/privacy

10.2 Om du ansluter kameror till din Solution kan användningen av kameror vara föremål för lokala bestämmelser, till exempel sådana som gäller behandling av personuppgifter och/eller användningen av (säkerhets)kameror. Ta reda på vad som gäller så att du kan följa tillämpliga regler. Vi kan inte hållas ansvariga för användningen av kameror som är anslutna till Solution eller för användningen av kamerabilder.


11. Pris och betalning

11.1 Den möjliga användningen av Solution via appen, webbportalen och programmeringsprogramvaran är i dagsläget inte föremål för betalning av en avgift till oss men det finns dock ett antagande av ägarskap beträffande maskinvaran och programvaran.

11.2 Allteftersom funktionaliteten hos Solution eller programvaran från tredje part (om tillämpligt) ökar eller nya versioner ges ut har vi rätten att göra användningen av appen, webbportalen och programmeringsprogramvaran föremål för betalning.


12 Övriga bestämmelser

12.1 Om det inte uttryckligen anges i dessa Bestämmelser och villkor får du inte licensiera ut någon av rättigheterna eller skyldigheterna i dessa Bestämmelser och villkor, eller överlåta eller på något annat sätt överföra dem utan vårt föregående skriftliga tillstånd.

12.2 Om någon bestämmelse i dessa Bestämmelser och villkor blir ogiltig, olaglig eller inte kan verkställas påverkas inte giltigheten eller lagligheten för de andra bestämmelserna i dessa Bestämmelser och villkor, eller möjligheten att verkställa dem.

12.3 Dessa Bestämmelser och villkor kan när som helst ändras av oss och en ny version delas ut via ditt användarkonto. Om du inte godkänner ändringarna måste du upphöra att använda Solution.

12.4 Dessa Bestämmelser och villkor och alla andra dokument som hänvisas till utgör tillsammans det fullständiga avtalet mellan parterna med avseende på dessa Bestämmelser och villkor, och de ersätter alla tidigare avtal mellan parterna beträffande denna sak.

12.5 Dessa Bestämmelser och villkor faller endast under belgisk lag, utan att påverka dina rättigheter gällande användning av åsidosättande tvingande bestämmelser på den ort där du har din hemvist eller ditt företag har sitt säte. Alla tvister beträffande dessa Bestämmelser och villkor, inköpet eller användningen av Solution, användningen av programvaran eller maskinvaran ska avgöras av behöriga domstolar i Gent i Belgien, domkretsen Dendermonde, utan att det påverkar dina rättigheter att ansöka, under tvingande lag, om att använda domstolen på den ort där du har din hemvist eller ditt företag har sitt säte.


6


1