Användarvillkor Niko smart solutions
Version maj 2022  

Inledning

Dessa användarvillkor ("Villkoren") definierar relationen mellan dig och Niko när du använder Niko smart
solutions, exempelvis för hemautomation och åtkomstkontroll, och när du konfigurerar dem. Dessa lösningar
kallas nedan "Lösningar" och består av följande delar:

- Nikos hårdvara, det vill säga den originalutrustning som säljs under varumärket Niko, exempelvis Niko
gateways, hubbar, styrenheter, gränssnitt, växlar, kameror, kontrollskärmar och andra styr- och
reglerenheter (nedan gemensamt kallade "Nikos hårdvara").
- Nikos mjukvara, som är den programvara som gör det möjligt att installera, konfigurera och använda
Lösningen. Beroende på din Lösning kan detta innefatta följande applikationer (nedan gemensamt
betecknade "Nikos mjukvara"):

o Den firmware som är förinstallerad på Nikos hårdvara.
o Mjukvaran på Nikos användarportal och som gör att du vid behov kan skapa och hantera ditt
Niko-konto.
o Niko-appen som vid behov kan användas för att konfigurera och använda Lösningen via
kontrollskärmen eller din smarta telefon eller surfplatta.

Villkoren anger bland annat vad du kan förvänta dig av Niko, vilka rättigheter du har och de förväntningar Niko har
på dig när du använder en Lösning. Vissa Lösningar, såsom Niko Home Control, gör det också möjligt att ansluta
till smarta enheter eller lösningar från tredje part, och att hantera dessa via Lösningen. Även denna aspekt
beskrivs i Villkoren.  

Genom att använda Lösningen (enligt definitionen nedan) godkänner du dessa Villkor. Motstridiga villkor och/eller
eventuella egna villkor är inte tillämpliga, såvida vi inte har godkänt detta skriftligen.

Utöver dessa Villkor har Niko också en integritetspolicy. Denna policy utgör inte en formell del av dessa Villkor,
men det är viktigt att du förstår den, så att du vet vilka personuppgifter som behandlas när du använder
Lösningen, på vilket sätt, av vem och i vilket syfte de behandlas, och vilka dina rättigheter är i detta sammanhang.
Du kan läsa integritetspolicyn http://www.niko.eu/privacy.

När det i dessa Villkor hänvisas till "Niko", "vi", "oss", "vår" eller "vårt" avses Niko NV, med säte på Industriepark
West 40, 9100 Sint-Niklaas i Belgien, handelsregisternummer 0405.450.607, www.niko.eu, info@niko.eu.

Kontakta installatören om du har frågor eller kommentarer om användningen av Lösningen. Du kan också
kontakta oss direkt och skicka dina frågor eller kommentarer per post till adressen ovan eller per e-post till
info@niko.eu. Frågor om dina personuppgifter kan ställas till dataprotectionofficer@niko.eu.  

Vi arkiverar inte dessa Villkor. Du måste själv spara Villkoren.


1. Användning av Lösningen

Allmänt

1.1. Du förbinder dig att använda Lösningen varsamt och förståndigt i enlighet med dessa Villkor och
bruksanvisningen, samt eventuella andra instruktioner som avser Lösningen.

1.2. För att kunna använda Lösningen måste du ha tillgång till följande:

(i) Kontrollskärmen eller om så önskas (men som inte ingår i Lösningen), en dator, smart telefon eller
surfplatta som är utrustad med den senaste säkerhetsprogramvaran och som uppfyller minimikraven
som anges i Google Play Store och App Store (smart telefon och surfplatta), https://www.niko.eu/nl-
be/downloads/software (kontrollskärmen), eller http://guide.niko.eu/ (dator),
(ii) Ett användarkonto som kan skapas antingen via Nikos användarportal eller Niko-appen,
(iii) Om du vill fjärrstyra Lösningen och/eller konfigurera den själv:
o Bredbandsinternet:
? på den plats där Lösningen ska installeras. Beroende på Lösningen kan den anslutas trådlöst
eller via trådbundet internet (Ethernet),
? för den enhet som du vill använda för att styra Lösningen, via wifi eller mobildata.
Abonnemangs- eller trafikkostnaderna ingår inte i Lösningen. Detta bekostar du själv.
o Den aktuella Niko-appen, som kan laddas ner i App Store (för iOS-användare) respektive Google
Play Store (för Android-användare).

För mer information, se vår produktkatalog online på https://www.niko.eu/sv-se/v%C3%A5ra-produkter , eller
bruksanvisningen för Lösningen, vilken levereras med Hårdvaran.
       
1.3. Att ansluta Lösningen till internet innebär alltid en säkerhetsrisk. Niko har ingen kontroll över din
internetanslutning. Du måste själv vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder för att begränsa denna risk. Detta
bland annat med följande åtgärder:

(i) Håll lösenordet till ditt användarkonto hemligt och dela det inte med någon. Använd helst inte funktioner
som autokomplettering av kontoinformation eller lösenord.
(ii) Skydda internetuppkopplingen och enheten mot obehörig åtkomst och användning, exempelvis genom
att använda ett lösenord och tillräckligt effektiva och uppdaterade säkerhetsprogram.

Om du vet att din uppkoppling eller ditt användarkonto har missbrukats, eller om du misstänker att de har
missbrukats, ska du omedelbart informera oss om detta samt omedelbart ändra lösenordet om du
fortfarande har åtkomst.
       
       
Slutanvändarlicens för Nikos mjukvara

1.4. Nikos mjukvara och all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till denna är Niko:s exklusiva
egendom. Du förstår och accepterar att äganderätten till Nikos mjukvara inte överförs till dig utan att
programvaran licensieras till dig, inom de gränser som anges i dessa Villkor. De användarrättigheter som
Niko beviljar är begränsade till de rättigheter som uttryckligen anges i detta avsnitt.
       
1.5. Niko beviljar dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-underlicenserbar bruksrätt att använda
Nikos mjukvara för installation, konfiguration och användning av din Lösning i enlighet med dessa Villkor.
Bruksrätten är begränsad till den tid som Lösningen används.
       
1.6. Nikos mjukvara får endast användas för att använda Lösningen för eget, personligt och icke-kommersiellt
ändamål.

1.7. Om Lösningen innehåller programvara från tredje part, det vill säga programvara som inte utvecklats av
Niko, kan användningen av denna programvara omfattas av ytterligare licensvillkor. I så fall kommer dessa
Villkor att anges på den portal där programvaran görs tillgänglig.

1.8. Du har av säkerhetsskäl rätt att göra en reservkopia av Nikos mjukvara.

1.9. Bruksrätten omfattar inte rätten att direkt eller indirekt, själv eller genom en mellanhand eller någon annan
tredje part:

(i) använda Nikos mjukvara för andra ändamål än de som beskrivs i artiklarna 1.5 en 1.6,
(ii) kopiera Nikos mjukvara om det inte är tillåtet enligt artikel 1.8,
(iii) sälja vidare eller kommersialisera Nikos mjukvara eller göra den tillgänglig på något annat sätt för
tredje part, även om detta sker gratis,
(iv) när det gäller Niko firmware, att använda eller installera Niko firmware delvis eller i sin helhet på en
annan enhet än Nikos hårdvara,
(v) när det gäller Niko-apparna, att använda eller installera dem på någon annan enhet än din egen i syfte
att konfigurera och använda din Lösning. Användning eller installation på någon annan enhet, inklusive
utrustning som är en del av en tredje parts lösning för hemautomation eller åtkomstkontroll, ingår inte i
licensen och är uttryckligen förbjuden,
(vi) skapa produkter som är avledda av Nikos mjukvara eller att modifiera, dekompilera, demontera eller
bakåtkompilera Nikos mjukvara eller dess källkod, helt eller delvis, såvida inte sådana begränsningar
är förbjudna enligt tillämplig lag för att uppnå interoperabilitet, i vilket fall du samtycker till att först
kontakta oss och tillåta oss att göra sådana ändringar för interoperabilitet,
(vii) slå samman Nikos mjukvara med, eller införliva den i annan programvara eller att skriva, utveckla eller
låta utveckla annan programvara baserad på Nikos mjukvara,
(viii) bevilja underlicenser för användning av Nikos mjukvara till tredje part eller förse tredje part med en
kopia av densamma.

1.10. Bruksrätten omfattar rätten att använda Nikos mjukvara enligt dessa Villkor, men den omfattar inte tillgång
till källkoden. Den kommer inte under några villkor överlämnas eller göras tillgänglig.

1.11. Dessa Villkor ger dig inte automatiskt rätt till någon uppgradering och/eller uppdatering av Nikos mjukvara.
Niko strävar dock efter att Nikos mjukvara ska fungera optimalt och söker ständigt efter sätt att förbättra
Nikos mjukvara. Därför kan vi ibland tillhandahålla en korrigering, buggfix, uppgradering eller uppdatering på
eget initiativ (nedan kallade "Uppdateringar"). Dessa Villkor gäller även för sådana Uppdateringar. När Niko
gör uppdateringar tillgängliga är du skyldig att installera dem. Du är medveten om nödvändigheten i att
genomföra Uppdateringarna för att kunna fortsätta använda Lösningen och Nikos mjukvara och samtycker
till att göra detta utan dröjsmål. Om du inte gör det kan vi inte längre garantera att Lösningen fungerar (på
rätt sätt) eller att den är säker. I detta fall förbehåller vi oss rätten att omedelbart stoppa användningen och
driften av din Lösning.


Nikos hårdvara

1.12. Nikos hårdvara är nödvändig för att kunna använda Lösningen.

1.13. Nikos hårdvara omfattar inte underhåll eller support från Niko, förutom och i den utsträckning som anges i
dessa Villkor eller andra tillämpliga villkor från Niko.

1.14. Nikos hårdvara får endast användas i kombination med Nikos mjukvara och vice versa.

1.15. Det är inte tillåtet att modifiera, öppna, demontera, bakåtkompilera eller ta bort eller byta ut delar av Nikos
hårdvara, eller att installera någon annan programvara än Nikos mjukvara på den, utan Nikos uttryckliga
medgivande. Sådana åtgärder utgör en felaktig användning av Nikos hårdvara och innebär att Nikos garanti
förfaller. Niko ansvarar inte heller för eventuella skador som orsakas av detta. Det enda undantaget är byte
av förbrukningsvaror, exempelvis (engångs-)batterier.


Användning via Niko-appen

1.16. Om du väljer att styra vissa funktioner i din Lösning via den tillhörande Niko-appen gäller följande, ytterligare
villkor, utöver övriga bestämmelser i dessa Villkor:

(i) Du kan endast ladda ner Niko appen via Apple App Store (iOS-användare) eller Google Play Store
(Android-användare). Andra appbutiker eller källor stöds inte, Nikos appar är inte tillgängliga via andra
kanaler än Apple App Store eller Google Play Store. Niko-appar eller relaterade .apk (Android) eller .api
(iOS) filer som tillhandahålls via andra kanaler har inte utvecklats av Niko och de är olagliga kopior. Vi
kan inte garantera att dessa programversioner fungerar korrekt, inte heller att det är den senaste
versionen eller att de underhålls med nödvändiga Uppdateringar. Du bekräftar att det inte är tillåtet att
använda Niko-appar via andra kanaler än Apple App Store eller Google Play Store och att detta strider
mot Nikos immateriella rättigheter,
(ii) Du bekräftar att du inte befinner dig i ett land som är under embargo av myndigheterna i USA,
Europeiska unionen eller en medlemsstat i EU eller som anses vara ett land som stöder
terroristverksamhet. Du förklarar vidare att du inte finns med på någon lista över förbjudna eller
begränsade avtalsparter som upprättats av USA:s regering, Europeiska unionen eller någon av dess
medlemsstater,
(iii) Niko förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att då och då släppa Uppdateringar eller nya
versioner av sina appar som kan innehålla funktioner och funktionalitet som kan skilja sig från tidigare
versioner av appen. Du förbinder dig att installera denna nya version eller Uppdateringen för att fortsätta
använda Lösningen och förstår och accepterar att vi inte kan garantera stöd och drift av tidigare
versioner och att vi kan komma att avbryta den efter att en ny version har släppts.


Att koppla produkter och tjänster från tredje part

1.17. Du kan koppla utrustning eller tjänster från tredje part till din Lösning ("Anslutna lösningar"). I så fall ska du
se till att den Anslutna lösningen som du vill koppla är kompatibel med Lösningen, lämplig för fjärrstyrning,
fungerar korrekt och är konfigurerad och används korrekt. Niko är inte ansvarig för Anslutna lösningar. Du är
medveten om att orimlig, onormal eller felaktig användning eller konfiguration av kopplingen och/eller den
Anslutna lösningen kan leda till omfattande slitage eller skada på Lösningen, den Anslutna lösningen eller
andra föremål eller personer. Du accepterar att sådana skador inte täcks av eventuellt tillämpliga
garantivillkor och att Niko inte heller kan hållas ansvarig för detta. Du förbinder dig att skydda Niko för alla
skadeståndskrav som kan ställas mot Niko i detta avseende.

1.18. Du bekräftar och accepterar också att användningen av den Anslutna lösningen omfattas av de villkor och
modaliteter som leverantören ställer upp och att du är ensamt ansvarig för att följa dem.

Beroende på hur kopplingen av den Anslutna lösningen med din Lösning har kommit till stånd, kommer
dessa villkor att vara tillgängliga via (en länk i) Niko-appen eller via tredjepartsleverantörens egen
applikation. Om du inte godkänner villkoren får du inte använda den Anslutna lösningen.

Om du använder den Anslutna lösningen är du också ansvarig för att betala alla avgifter som tas ut av
tredjepartsleverantören.

1.19. Du accepterar vidare att Niko inte har någon kontroll eller befogenhet över den Anslutna lösningen, dess
underhåll eller avveckling, och att Niko inte bär något som helst ansvar om tredjepartsleverantören avvecklar
den Anslutna lösningen och det inte längre är möjligt att använda den via Lösningen.


Överensstämmelse med tillämplig lagstiftning

1.20. Eftersom vi erbjuder våra Lösningar i flera länder och bestämmelserna kan skilja sig åt, kan vissa funktioner
i din Lösning vara inaktiverade som standard. Om du trots detta vill använda dessa funktioner måste du
aktivera dem som slutanvändare. Det är dock upp till dig att se till att lokala bestämmelser följs. Detta gäller
även användningen av Anslutna lösningar eller utrustning som kameror, vilka också kan omfattas av
särskilda bestämmelser. Du bekräftar att detta är ditt ansvar och att Niko inte kan hållas ansvarig för detta
och att du förbinder dig att ersätta Niko i detta avseende.


Ersättning

1.21. Användningen av Lösningen är för närvarande kostnadsfri och kräver endast lagligt innehav av Nikos
hårdvara och Nikos mjukvara, med undantag för vad som anges ovan om användning av Anslutna lösningar
via Lösningen.

1.22. Niko arbetar ständigt med sina Lösningar för att förbättra deras funktion, garantera deras säkerhet eller
erbjuda ytterligare funktioner. Dessutom arbetar vi tillsammans med och är beroende av externa
tjänsteleverantörer, till exempel för programvaru- och molnrelaterade tjänster, som är oskiljaktigt kopplade till
våra Lösningar. Detta kräver betydande investeringar som gynnar dig som slutanvändare. För att garantera
underhåll, kvalitetsnivå, säkerhet och fortsatt utveckling av våra Lösningar även i framtiden, förbehåller vi
oss rätten att göra användningen av Lösningen avgiftsbelagd. Du kommer naturligtvis att informeras om
detta i god tid och har då rätt att avbryta användningen, eller att fortsatt använda Lösningen med nedsatt
funktionalitet. Niko kan inte garantera att en kostnadsfri version kommer att finnas kvar.


2. Garanti

2.1. Niko garanterar att Nikos hårdvara, vid normal användning, är fri från material- och tillverkningsfel under en
period av fyra (4) år från leveransdatumet till Användaren. Denna garanti är skild från eventuella rättigheter
som du kan ha som konsument enligt lagen och erbjuds frivilligt av Niko. Fakturadatumet gäller som
leveransdatum. Om ingen faktura kan uppvisas ska produktionsdatumet gälla.

2.2. Denna garanti täcker, enligt Nikos val, reparation, utbyte eller återbetalning av defekt Niko hårdvara, men
täcker inte andra förluster, skador eller kostnader som uppstått till följd av bristande överensstämmelse,
inklusive kostnader för tredje part som eventuellt har agerat utan vårt samtycke.  

2.3. Vid bristande överensstämmelse ska du meddela oss skriftligen senast femton (15) kalenderdagar efter att
du upptäckt problemet, med en tydlig beskrivning av problemet. Utan en beskrivning av problemet kommer
Niko endast att utföra ett kort test av de grundläggande funktionerna hos Nikos hårdvara.  

2.4. Garantin är inte tillämplig i följande fall:

(i) felet är en följd av att dessa Villkor, bruksanvisningen eller andra publicerade instruktioner inte har
följts, felaktig installation, felaktig användning, missbruk eller oaktsamhet, felaktig manövrering eller
modifiering av Lösningen eller de Anslutna lösningarna,
(ii) felet är en följd av att Lösningen används i kombination med Anslutna lösningar eller andra
produkter eller tjänster från tredje part som inte är kompatibla eller som inte fungerar på rätt sätt,
(iii) användning av Nikos mjukvara som bryter mot licensvillkoren,
(iv) reparation eller underhåll som inte har utförts av Niko eller av en tjänsteleverantör som har godkänts
av Niko,
(v) Lösningen har modifierats med syfte att ändra funktionaliteten eller möjligheterna i strid med Nikos
instruktioner eller utan dess skriftliga medgivande, eller i strid med gällande lagstiftning,
(vi) Nikos maskinvara där serienumret har tagits bort eller gjorts oläsligt,
(vii) om du inte kan eller vill inaktivera skyddsåtgärder, såsom lösenord, eller ge oss tillgång till
Lösningen, eller om du inte kan bevisa att du är den rättmätiga ägaren av Lösningen, exempelvis
genom att visa upp ett köpebevis,
(viii) bristfälligt underhåll av Lösningen eller underhåll i strid med tillämpliga användarriktlinjer, inklusive
underlåtenhet att installera Uppdateringar eller underlåtenhet att installera dem i tid,
(ix) felet beror på bristfällig eller otillräcklig säkerhet för Lösningen, den utrustning som du använder för
att använda Lösningen eller den internetanslutning eller det nätverk som Lösningen är ansluten till,
(x) om felet beror på en orsak som inte kan tillskrivas Niko, exempelvis, men inte begränsat till, en
olycka, fuktskador, skador på grund av överspänning, ett fel i (driften av) data- eller elnätet etc.
(xi) om felet är ett resultat av naturligt slitage eller kan tillskrivas Niko hårdvarans normala livslängd,
inklusive förbrukningsvaror, såsom en defekt säkring eller ett urladdat batteri som du som
användare kan byta ut, kosmetiska skador som repor, bucklor, sprickor, missfärgningar etc., såvida
det inte beror på ett material- eller tillverkningsfel,
(xii) om felet orsakats av Nikos mjukvara som är integrerad i Nikos hårdvara eller som den interagerar
med,
(xiii) om felet beror på programvara från tredje part som Lösningen interagerar med eller som installerats
på Lösningen utan Nikos godkännande,
(xiv) i de fall där Nikos ansvar är uteslutet, i enlighet med vad som beskrivs i artikel 3.  

2.5. Med undantag för de uttryckliga garantier som beviljas enligt dessa Villkor och i den utsträckning som lagen
tillåter, lämnar Niko inga andra uttryckliga eller underförstådda garantier avseende Lösningen, dess funktion,
säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, oavbruten användning, icke-överträdelse eller på något annat
sätt.  


3. Ansvarsskyldighet

3.1. Niko är inte ansvarig och kan under inga omständigheter hållas ansvarig för någon form av förlust, skada
eller skadestånd i följande fall:

(i) den enhet som du använder för att styra Lösningen uppfyllde inte gällande minimikrav och/eller var
otillräckligt skyddad,
(ii) om skadan uteslutande beror på fel eller försummelser från din sida eller från en annan användare
som beskrivs i artikel 2.4 (i) t.o.m. (xi),
(iii) om skadan beror på fel eller försummelser av en tredje part som Niko inte ansvarar för,
(iv) skador som kan hänföras till produkter och tjänster från tredje part, inklusive Anslutna lösningar,
(v) kortvariga avbrott i Lösningens tillgänglighet eller funktion på grund av tekniskt ingrepp (exempelvis
underhåll),
(vi) funktionsstörningar för Lösningen som Niko inte har någon kontroll över med tanke på tillgänglig
kunskap och teknisk utveckling,
(vii) användning av Lösningen i strid med gällande lagar eller för ändamål för vilka Lösningen inte är
konstruerad eller avsedd.

3.2. Niko kan inte heller hållas ansvarig för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter gentemot dig på grund av
orsaker som ligger utanför dess rimliga kontroll (exempelvis: naturkatastrofer, handlingar eller försummelser
från din sida, driftsstörningar, katastrofer orsakade av människan eller naturkatastrofer, epidemier eller
pandemiska, medicinska kriser, materialbrist, strejker, brottsliga handlingar, förseningar i leveranser eller
transporter, eller omöjlighet att på vanligt sätt tillgå arbetskraft eller material).

3.3. Niko kan under inga omständigheter hållas ansvarig för skador eller anspråk som uppstår till följd av
användning av Lösningen, såvida detta inte är resultatet av grov vårdslöshet eller uppsåt. I den utsträckning
lagen tillåter ska Niko, dess direktörer, anställda, agenter eller andra representanter frias från ansvar för
indirekta, särskilda, tillfälliga eller följdskador (t.ex. förlorad vinst eller omsättning, förlust av data, förlust av
drift, reparationskostnader, tillverkningskostnader, skadat anseende eller förlust av kunder).

3.4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.1-3.3 och med förbehåll för de fall då detta inte är tillåtet
enligt lag, får den ersättning som Niko är skyldig när dess ansvar ifrågasätts, aldrig överstiga Lösningens
inköpspris, under förutsättning att det belopp som ska betalas alltid begränsas till den skada som faktiskt har
lidits och som kan påvisas.

3.5. Du åtar dig att skydda och försvara oss mot alla krav mot Niko som grundar sig på eller uppstår till följd av:  

(i) brott mot dina skyldigheter enligt dessa Villkor,
(ii) Nikos efterlevnad av planer, specifikationer eller instruktioner som du har gett oss,
(iii) modifiering av (en komponent av) Lösningen av någon annan än Niko eller utan vårt samtycke,
(iv) användning av Lösningen i kombination med andra produkter.

3.6. De undantag och begränsningar av ansvar som finns i dessa villkor är inte på något sätt avsedda att
begränsa eller utesluta vårt ansvar i fall där detta inte är tillåtet enligt lag, såsom exempelvis reglerna för
produktansvar. Om skadan beror både på en defekt i Lösningen och på ett fel eller en brist hos dig eller hos
en person som du ansvarar för, ska Nikos ansvar begränsas i enlighet med detta.


4. Varaktighet och upphörande

4.1. Dessa Villkor är tillämpliga från och med den första användningen av Lösningen och kommer att fortsätta att
gälla så länge du har Lösningen i din ägo eller använder den, under förutsättning att Villkoren kan ändras då
och då av Niko i enlighet med artikel 6.3 i Villkoren, med undantag för artiklarna 2, 3 och 5, som kommer att
fortsätta att gälla efter användningen av Lösningen.

4.2. Om du bryter mot dessa Villkor förbehåller sig Niko rätten att omedelbart upphöra med tjänsten och driften
av din Lösning så snart överträdelsen upptäcks.


5. Immateriella rättigheter

5.1. Niko ska alltid förbli den exklusiva och enda ägaren och/eller licensinnehavaren av alla immateriella
rättigheter som rör Lösningen och alla relaterade dokument och material. Alla uppgifter om detta på alla
bärare som tillhandahållits av Niko ska vara oförändrade och oförändrade.

5.2. Du åtar dig att:

(i) omedelbart skriftligen underrätta oss om alla krav från en tredje part mot dig för intrång eller
påstådda intrång i en tredje parts immateriella rättigheter eller andra äganderätter som rör
Lösningen och som du känner till,
(ii) inte erkänna något ansvar och inte gå med på någon uppgörelse eller kompromiss för någon
fordran utan vårt skriftliga godkännande i förväg,
(iii) omedelbart skriftligen underrätta Niko om varje brott mot Nikos immateriella rättigheter som du får
kännedom om.

5.3. Niko kommer att ta initiativet i alla förfaranden och/eller förhandlingar, inklusive de som syftar till att nå en
uppgörelse i godo, som uppstår till följd av ett skadeståndskrav som rör ett påstått brott mot immateriella
eller andra immateriella rättigheter med hänsyn till Lösningen. Du förbinder dig att på begäran ge Niko allt
rimligt stöd i samband med dessa förhandlingar och förfaranden.

5.4. Ingenting i dessa Villkor ska tolkas som att vi överlåter någon immateriell rättighet till dig eller någon tredje
part, med undantag för den nyttjanderätt som beviljas dig enligt dessa Villkor med avseende på Nikos
mjukvara och endast i den utsträckning som anges i dessa Villkor.

6. Övriga bestämmelser

6.1. Du får inte licensiera, avsäga dig eller på annat sätt överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa
Villkor, helt eller delvis, utan Nikos föregående skriftliga medgivande.

6.2. Om någon av bestämmelserna i dessa Villkor är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska detta inte påverka
giltigheten, lagligheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser i dessa Villkor. Den ogiltiga eller
ogenomförbara bestämmelsen ska ersättas med en bestämmelse som närmast motsvarar den ursprungliga
avsikten med den berörda bestämmelsen.

6.3. Dessa Villkor kan ändras av Niko när som helst och en ny version kommer att meddelas via ditt
användarkonto, Niko-appen och/eller Nikos webbplats. Fortsatt användning av Lösningen efter att den nya
versionen har meddelats innebär ett ovillkorligt godkännande av densamma. Om du inte godkänner
ändringarna måste du sluta använda Lösningen.

6.4. Dessa Villkor och de dokument som det eventuellt hänvisas till, utgör hela avtalet mellan Niko och dig när
det gäller användningen av din Lösning och de ersätter alla tidigare avtal som rör samma ämne.

6.5. Dessa Villkor regleras uteslutande av belgisk lag, utan att det påverkar din rätt som konsument att tillämpa
den tvingande lagen på den plats där du är officiellt bosatt.

6.6. Alla tvister som avser dessa Villkor, köpet eller användningen av Lösningen ska avgöras av den behöriga
domstolen i Gent, avdelning Dendermonde, som har exklusiv behörighet att behandla detta, utan att det
påverkar din rätt som konsument att vända dig till domstolen i din officiella hemvist enligt tvingande lag.